4 Nd 385/2008Usnesení NS ze dne 14.01.2009

4 Nd 385/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Petra Šabaty ve věci oprávněné: T. O. C. R., a. s., zastoupena JUDr. Ing. V. Š., advokátem, proti povinnému: I. K., o nařízení exekuce pro peněžité plnění, vedeno u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 5 Nc 2686/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chrudimi předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Jestliže není možno uvedeným postupem určit bydliště povinného, je příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu se povinný zdržuje v okamžiku zahájení řízení. (Kasíková a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, komentář, 1. vyd. C.H. Beck 2007, str. 164).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Chrudimi, přitom jako bydliště povinného byla v návrhu uvedena obec Z. v okrese P.-V. Okresní soud v Chrudimi usnesením ze dne 1. 9. 2008, sp. zn. 5 Nc 2686/2008 (č. l. 18) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Oprávněný v návrhu uvedl jako bydliště povinného adresu Z., K. Podle sdělení České pošty a Obecního úřadu Z. se však povinný na dané adrese nezdržuje. V Obci Z. nebyl nikdy přihlášen k trvalému pobytu, jedná se o osobu neznámou (č. l. 6, 8).

Z centrální evidence obyvatel (č. l. 7) vyplývá, že povinný má od 12. 7. 2005 dlouhodobý pobyt cizince na adrese P.-N., V., okres H. m. P. Ze zprávy policie ČR Místního oddělení Nusle na č. l. 9 plyne, že na dané adrese se povinný nezdržuje a nikdo zde nebydlí již rok. Jiná adresa povinného není známa.

Z výše uváděného vyplývá, že povinný se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinný bydlí nyní či kde se zdržoval v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Chrudimi.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 52 e. ř. a § 7 odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 37 odst. 1 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, v platném znění.

Podle § 30 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky může cizinec pobývat na území ČR přechodně mimo jiné na základě povolení k dlouhodobému pobytu. Podle ustanovení § 46 ve spojení s § 31 odst. 1 písm. d) daného zákona předkládá k žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR. Vzhledem k tomu, že povinnému byl povolen dlouhodobý pobyt na výše uvedené adrese v hlavním městě P., městské části P., muselo se tak stát na základě dokladů o zajištění ubytování s danou adresou předložených povinným příslušnému oddělení cizinecké policie. V opačném případě by povinný coby žadatel o povolení dlouhodobého pobytu nesplnil zákonné požadavky pro vydání daného povolení. Na základě těchto skutečností lze dovodit vztah povinného k P.-N. a tím pak k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2009

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec