4 Nd 359/2008Usnesení NS ze dne 19.12.2008

4 Nd 359/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci oprávněného: P. M., zastoupen JUDr. L. M., advokátem, proti povinnému: S. K., o nařízení exekuce, pro peněžité plnění, vedeno u Okresního soudu v Berouně pod sp. zn. 11 Nc 3789/2008, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Berouně.

Odůvodnění:

Okresní soud v Berouně předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle § 45 odst. 2 e. ř. je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má bydliště povinný, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li povinný, který je fyzickou osobou, bydliště na více místech, jsou místně příslušnými všechny soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek; má-li majetek v obvodu více soudů, je příslušným soud, kterému byla jako prvnímu doručena žádost exekutora o udělení pověření nebo návrh na provedení exekuce. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo.

Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Jestliže není možno uvedeným postupem určit bydliště povinného, je příslušným soudem ten soud, v jehož obvodu se povinný zdržuje v okamžiku zahájení řízení. (Kasíková a kol. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti, komentář, 1. vyd. C. H. Beck 2007, str. 164).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na zahájení řízení byl podán u Okresního soudu v Berouně, přitom jako bydliště povinného byla v návrhu uvedena obec O. v okrese B. Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 31. 3. 2008 sp. zn. 11 Nc 3789/2008 (č. 1. 18) vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu v Jičíně jako soudu místně příslušnému. Na základě nesouhlasu s postoupením vzneseném Okresním soudem v Jičíně vyslovil Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 20. 6. 2008 sp. zn. 1 Nc 2746/2008 (č. 1. 22) že nesouhlas je důvodný. Okresní soud v Berouně usnesením ze dne 6. 8. 2008 sp. zn. 11 Nc 3789/2008 (č. 1. 24) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Oprávněný v návrhu uvedl jako bydliště povinného adresu O. Tato adresa je bydlištěm bývalé manželky povinného, manželství bylo rozvedeno 25. 7. 2007. Na základě žádosti soudu provedla Policie ČR, Obvodní oddělení Hořovice, dne 27. 2. 2008 šetření na dané adrese a zjistila, že na této adrese se povinný nezdržuje, naposledy byl v O. před dvěma měsíci, nemá zde žádné věci, nikde nepracuje, je v invalidním důchodu. Kde se povinný zdržuje, jí není známo (č. 1. 14).

Z centrální evidence obyvatel (č.1. 10) vyplývá, že povinný má od 26. 6. 2007 platný trvalý pobyt na adrese L., okres J. Ze zprávy policie ČR OOP Jičín č. l. 16 a úředního záznamu na č. 1. 19, plyne, že se jedná o rekreační objekt - chatičku autokempu. Povinný se zde přihlásil se souhlasem majitele autokempu v roce 2007 a to z důvodu, že povinný se měl rozvádět a neměl kde bydlet, ale fakticky se na této adrese povinný nikdy fyzicky nezdržoval a nezdržuje, nemá zde žádný majetek a ani nemůže mít, neboť daná chatka je obsazena rekreanty. Majitel daného objektu požádal o zrušení trvalého pobytu povinného. Není mu známo, kde by se povinný mohl zdržovat.

Z výše uváděného vyplývá, že povinný se nezdržuje v místě svého trvalého pobytu, přičemž nebylo zjištěno žádné místo, kde povinný bydlí nyní či kde se zdržoval v době zahájení řízení a lze tak konstatovat, že není známo místo jeho bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Berouně. Navíc místo jeho trvalého pobytu bylo zřejmě zapsáno jen pro účel rozvodového řízení a to navíc v objektu rekreační chatky autokempu. Povinný se zde nikdy fyzicky nezdržoval. Lze důvodně očekávat, že pokud se tak již nestalo, bude tento údaj o trvalém pobytu úředně zrušen a povinný bude zaevidován v sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu mu byl či bude trvalý pobyt úředně zrušen.

Podle § 11 odst. 3 o.s.ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 52 e. ř. a § 7 odst. 1 o. s. ř.

Vzhledem k tornu, že povinnému byl zaevidován trvalý pobyt na výše uvedené adrese v obci L. v objektu chatky autokempu zřejmě pouze pro rozvodové řízení a pokud se tak již nestalo, bude pravděpodobně úředně zrušen, nejeví se soudu v posuzované věci jako vhodné přihlížet při určení místní příslušnosti soudu k této adrese. Poté je známo pouze, že obviněný dříve pobýval na adrese O., okres B., kde nyní bydlí jeho bývalá manželka, přičemž zde byl dva měsíce před zahájením řízení. Tuto adresu měl dříve uvedenu jako bydliště i místo podnikání v živnostenském rejstříku.

Za uvedené situace, kdy k Okresnímu soudu v Berouně byl podán návrh na zahájení řízení, tento soud se již seznámil s případem a není znám jakýkoli jiný údaj o pobytu povinného, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud v Berouně.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek. S ohledem na tyto skutečnosti proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. prosince 2008

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec