4 Nd 321/2001Usnesení NS ze dne 28.11.2001

4 Nd 321/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Jiřího Pácala a JUDr. Blanky Roušalové, ve věci žalobce F. M., zastoupeného JUDr. A. H., proti žalovanému D. s. p., se sídlem S. p. R., zastoupeném JUDr. D. Ř., advokátkou, a K. p., a. s., se sídlem P., jako vedlejšímu účastníkovi, o náhradu za ztrátu na výdělku z titulu nemoci z povolání, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 7 C 1179/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Návrh na přikázání věci Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou se zamítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v České Lípě předložil dne 21. 11. 2001 v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalobce, aby věc vedená u tohoto soudu pod sp. zn. 7 C 1179/2001 byla z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) přikázána Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou.

Tento návrh žalobce odůvodnil svým zdravotním stavem, vzdáleností místa bydliště a sídla příslušného soudu a hlediskem hospodárnosti takového postupu.

Žalovaný ve svém vyjádření k podanému návrhu na delegaci věci vyslovil s tímto postupem nesouhlas, když v podané žalobě ani není navržen jako jeden z důkazů výslech žalobce. V situaci, kdy je žalobce zastoupen zástupcem s právnickým vzděláním, pak ani není nutná jeho účast u soudního jednání.

Vedlejší účastník se k navrhované delegaci přes předchozí výzvu soudu nevyjádřil.

Nejvyšší soud přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky na přikázání věci jinému soudu.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti.

Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Neschopnost žalobce dostavit se k příslušnému soudu, způsobená jeho zdravotním stavem, by takovým důvodem být mohla, ale pouze za předpokladu, že by byla doložena příslušnou lékařskou zprávou. Ze zpráv založených ve spise, ale žádný takový závěr nevyplývá a v daném smyslu jej nikterak nekonkretizuje ani podaný návrh na delegaci. Tento se omezuje na povšechné konstatování, že návrh je podáván z důvodu ochrany zdraví žalobce, aniž by z něj např. vyplývalo snížení jeho mobility. Takto obecně pojatý a ničím nepodložený návrh nemůže být důvodem k delegování věci nepříslušnému soudu, když pouhá, a to byť značná vzdálenost místa bydliště žalobce od sídla příslušného soudu sama o sobě nesplňuje podmínku mimořádnosti pro takový postup. Taktéž poukaz na hledisko větší hospodárnosti, kdyby řízení bylo konáno u navrhovaného soudu, nebylo ze strany žalobce nikterak konkretizováno a doloženo, a tudíž ani v tomto ohledu nelze učiněnému tvrzení přisvědčit. V úvahu bylo nutné vzít i nesouhlasné stanovisko žalovaného.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro tzv. delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a návrh na přikázání věci Okresnímu soudu ve Žďáře nad Sázavou zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2001

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec