4 Nd 266/2001Usnesení NS ze dne 04.10.2001

4 Nd 266/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné ve věci řízení o ochranu osobnosti žalobce J. K.6, zastoupeného JUDr. J. J., advokátem, proti odpůrci České republice - Ministerstvu vnitra a PhDr. V. G.,zastoupeného JUDr. Z. K., Ph.D., advokátem, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 78/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. takto:

Návrh na přikázání věci Městskému soudu v Praze se zamítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně předložil dne 25. 9. 2001 v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 o. s. ř. Nejvyššímu soudu návrh žalovaného na přikázání věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 24 C 78/2000 z důvodu vhodnosti Městskému soudu v Praze.

Žalovaný Česká republika - Ministerstvo vnitra odůvodnil návrh tím, že jeho sídlo i bydliště žalobce je v Praze.

Žalobce s návrhem na delegaci věci vyslovil souhlas.

Žalovaný PhDr. V. G. s návrhem na delegaci věci vyslovil nesouhlas, neboť není důvod nutit jezdit občana do Prahy, když může jeden úředník přijet do Brna, občanovi má být dána přednost před zájmem státního orgánu.

Nejvyšší soud přezkoumal podaný návrh a shledal, že v posuzovaném případě nejsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti. Tyto důvody vhodnosti musí být takové povahy, aby z nich jednoznačně plynulo, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. Nelze rovněž nezdůraznit, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost je určena zákonem. Z tohoto důvodu se musí skutečnosti, které jsou podkladem pro delegaci, vyznačovat určitou mimořádností. Okolnosti, že jeden ze žalovaných má sídlo v Praze a v Praze má bydliště žalobce, se požadovanou mimořádností nevyznačují, naopak jde o situaci běžnou. Argument o hospodárnějším a rychlejším řízení, pokud by bylo konáno před Městským soudem v Praze, není taktéž důvodný. V úvahu bylo nutné vzít i zásadně nesouhlasné stanovisko druhého žalovaného.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud neshledal splnění podmínek pro tzv. delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř. a návrh na přikázání věci Městskému soudu v Praze zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2001

Předseda senátu:JUDr. Jiří Pácal