4 Nd 144/2011Usnesení NS ze dne 02.06.2011

4 Nd 144/2011-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala ve věci žalobkyně: RWE Energie, a. s. Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem Vyskočilova 1481/4, Praha 4, proti žalované: M. P., o zaplacení 4 948,77 Kč s příslušenstvím, vedeno u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 8 EC 29/2010, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Odůvodnění:

Okresní soud v Klatovech předložil Nejvyššímu soudu shora označenou věc k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř. o tom, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti, podle nichž by bylo možno určit příslušný soud, chybějí nebo je nelze zjistit.

Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Bydlištěm se rozumí místo pobytu fyzické osoby, ve kterém se zdržuje s úmyslem se tam zdržovat trvale. Jestliže bydliště nelze tímto způsobem určit, je jejím obecným soudem okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje v době zahájení řízení (Bureš, Drápal, Krčmář a kol. Občanský soudní řád, komentář 1. díl, 7. vyd. C. H. Beck 2006, str. 378).

Z předloženého spisu vyplývá, že návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán u Okresního soudu v Klatovech dne 4. 2. 2010, přitom jako bydliště žalované bylo v návrhu uvedeno P., P. Okresní soud v Klatovech usnesením ze dne 31. 3. 2011, sp. zn. 8 EC 29/2010 (č. l. 56) vyslovil podle § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Z listin obsažených ve spise plynou následující skutečnosti.

Okresní soud v Klatovech pátral po pobytu žalované prostřednictvím Policie ČR a zjistil, že žalovaná se na adrese uvedené v návrhu na zahájení řízení nezdržuje, přičemž není známo, kam se odstěhovala, a na její osobu nebyl policií zjištěn žádný kontakt. Poté Okresní soud v Klatovech usnesením ze dne 24. 2. 2010 sp. zn. 8 EC 29/2010 vyslovil svou místní nepříslušnost a věc postoupil Okresnímu soudu Plzeň-město, jako soudu místně příslušnému. Okresní soud Plzeň-město vyslovil s postoupením věci nesouhlas a věc předložil Krajskému soudu v Plzni, který usnesením ze dne 27. 9. 2010 sp. zn. Nc 153/2010 vyslovil, že nesouhlas Okresního soudu Plzeň-město s postoupením věci od Okresního soudu v Klatovech je důvodný. Z odůvodnění tohoto rozhodnutí krajského soudu vyplývá, že Okresní soud v Klatovech doposud nedostatečně pátral po pobytu žalované. Okresní soud v Klatovech proto dále pátral po pobytu žalované dotazy na centrální evidenci obyvatel, centrální evidenci vězňů, Úřad práce Plzeň-město, Okresní správu soc. zabezpečení Plzeň-město, Úřad městského obvodu Plzeň 3, Českou poštu, s. p. pracoviště Přeštice i Městský úřad v Přešticích, ale bezvýsledně. Na adrese v P. se žalovaná nezdržuje, nemá zde označen zvonek, poštovní schránku ani dveře, sousední obyvatelé o místě jejího pobytu nic nevědí a žádné informace o její osobě není schopen podat ani místní městský úřad. Ve výkonu trestu ani vazby se jmenovaná nenachází a oslovené instituce o místě jejího bydliště nemají povědomost. Pokud jde o adresu jejího trvalého pobytu evidovaného v evidenci obyvatel od roku 1975 na ulici K. S., P., ani na této adrese žalovaná poštu nepřebírá, protože není na uvedené adrese známa.

Z výše uváděného vyplývá, že místo, které je vedeno v centrální evidenci obyvatel jako adresa trvalého pobytu žalované, není bydlištěm žalované ve smyslu § 85 odst. 1 o. s. ř. Zároveň nebylo prokázáno, kde se žalovaná zdržovala v době zahájení řízení. Lze tak konstatovat, že místo jejího bydliště ani místo jeho faktického pobytu v době zahájení řízení u Okresního soudu v Klatovech není známo.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Pravomoc soudů ČR k rozhodnutí v uvedené věci vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění.

Podle § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Podle § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel je občan povinen při ohlášení změny místa trvalého pobytu orgánu příslušnému k provedení změny v evidenci doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V opačném případě by nemohlo dojít k zaevidování, neboť by občan nesplnil zákonné podmínky pro provedení tohoto správního úkonu.

Z výše uváděného lze dovodit vztah žalované k městu Plzeň, okres Plzeň-město, kde se nachází adresa jejího posledního trvalého pobytu evidovaného podle zvláštního právního předpisu. Za daného stavu věci, kdy nejsou známa jiná relevantní kriteria, se jeví jako odpovídající rozumnému uspořádání vztahu, aby věc projednal a rozhodl Okresní soud Plzeň-město.

Při určení místně příslušného soudu vycházel Nejvyšší soud především z výše uvedených hledisek, a proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je jmenovaný soud.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. června 2011

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec