4 Nd 139/2001Usnesení NS ze dne 22.05.2001

4 Nd 139/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky ve věci řízení o opravném prostředku podaném M. S., proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, ze dne 29. 5. 2000, čj. 235 904 027, rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Danuše Novotné, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že opravný prostředek ze dne 25. 6. 2000 podaný M. S., proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 29. 5. 2000, čj. 235 904 027, projedná a rozhodne o něm Vrchní soud v Praze.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 7. 2. 2001, sp. zn. 6A 520/2000, rozhodl, že není k projednání výše uvedené věci místně příslušný a věc bude předložena k určení místní příslušnosti Nejvyššímu soudu, což bylo učiněno.

Podle části dvanácté, hlavy I, bodu 2 zák. č. 30/2000 Sb. pro určení věcné a místní příslušnosti v řízeních, která byla zahájena před nabytím účinnosti tohoto zákona, se použijí dosavadní právní předpisy.

Podle § 246 odst. 1, § 246a odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000, a § 6 odst. 4 zák. č. 39/2000 Sb. je v daném řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí správního orgánu věcně příslušným vrchní soud a místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má občan bydliště nebo v jehož obvodu se zdržuje.

Z předloženého spisu je zřejmé, že M. S. bydlí ve Švédsku, na území České republiky nemá trvalé bydliště ani se zde nezdržuje. Nemá tedy na území České republiky obecný soud podle § 85 o. s. ř., ve znění účinném do 31. 12. 2000.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudu České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud České republiky, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky proto podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že příslušný k projednání a rozhodnutí o opravném prostředku je v daném případě Vrchní soud v Praze, neboť se jedná o soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který vydal rozhodnutí, jež má být přezkoumáno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal