33 Odo 638/2002Usnesení NS ze dne 17.10.2002

33 Odo 638/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobců A/ Ing. I. S. a B/ Ing. V. S., zastoupených, advokátem, proti žalované M. T., zastoupené, advokátem, o zaplacení 133 741,50 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 16 C 232/2001, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 3. dubna 2002, č. j. 15 Co 104/2002-40, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobci se u soudu domáhali zaplacení 133 741,50 Kč s příslušenstvím. Uváděli, že žalovaná v období od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2001 užívala bytovou jednotku 1732/15 v domě č. p. 1732 a č. p. 1733 na stavebních parcelách č. 262 a č. 263 v katastrálním území T., v K. V., která je ve vlastnictví žalobců, aniž za to žalobcům poskytovala úhradu. Předmětnou bytovou jednotku měla žalovaná na základě ústní dohody účastníků bezplatně k dispozici s tím, že v budoucnu bude mezi nimi uzavřena smlouva, podle které dojde k výměně předmětné bytové jednotky za ideální polovinu rodinného domu žalované. K realizaci záměru nedošlo a žalovaná bytovou jednotku ke dni 31. 1. 2001 vyklidila a předala žalobcům. Popsaným jednáním se žalovaná na úkor žalobců bezdůvodně obohatila za každý měsíc bezplatného užívání bytové jednotky o částku odpovídající v místě a čase obvyklému nájemnému, tj. 6 000 Kč. Vzhledem k částečnému promlčení požadují žalobci vrácení bezdůvodného obohacení pouze za období od 23. 3. 1999 do 31. 1. 2001.

Okresní soud v Karlových Varech rozsudkem ze dne 14. 1. 2002, č. j. 16 C 232/2001-24, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům 133 741,50 Kč spolu s úrokem ve výši 10 % z uvedené částky od 23. 3. 2001 do zaplacení, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Vycházel ze zjištění, že žalovaná užívala v období od 1. 2. 1999 do 31. 1. 2001 bezplatně byt ve vlastnictví žalobců, a to na základě dvou postupně uzavřených nájemních smluv, ve kterých bylo sjednáno bezplatné užívání bytu. Uzavřel, že žalobcům vznikl vůči žalované nárok na vrácení bezdůvodného obohacení v požadované výši z důvodu plnění na základě neplatné smlouvy, neboť uzavřené nájemní smlouvy jsou neplatné pro absenci jejich podstatné náležitosti, jíž je úplatnost.

K odvolání žalované Krajský soud v Plzní rozsudkem ze dne 3. 4. 2002, č. j. 15 Co 104/2002-40, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl, a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Vycházeje ze skutkového stavu zjištěného okresním soudem posoudil věc odlišně po stránce právní. Ztotožnil se sice s závěrem, že sjednané nájemní smlouvy jsou neplatné, nesprávným však shledal právní závěr o vzniku bezdůvodného obohacení na straně žalované. Dovodil, že splňují-li smlouvy uzavřené mezi účastníky náležitosti smlouvy o bezplatném užívání bytu, užívala žalovaná předmětnou bytovou jednotku na podkladě těchto smluv a nikoli bez právního důvodu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání.

Podáním doručeným Okresnímu soudu v Karlových Varech dne 30. 7. 2002 vzali žalobci dovolání proti rozsudku odvolacího soudu zpět.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále opět jen „o. s. ř.“; po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 4 věty druhé o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 254 odst. 1, § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. za situace, kdy žalobci z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno a žalované v tomto řízení náklady nevznikly

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 17. října 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu