33 Odo 608/2002Usnesení NS ze dne 19.09.2002

33 Odo 608/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Zdeňka Dese ve věci žalobce JUDr. J. P., proti žalovaným 1) E. B., 2) Dr. E. B., zastoupených, advokátem, o zaplacení 314 392 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 8 C 104/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2001 č. j. 17 Co 355/2001 – 123, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení 7 575 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám, advokáta.

Odůvodnění:

Protože dovolání směřující proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2001 č. j. 17 Co 355/2001 – 123, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 8. prosince 2000 č. j. 8 C 104/99 – 103, nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), není třeba rozhodnutí o odmítnutí dovolání odůvodňovat (§ 243c odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Podle výsledku dovolacího řízení mají žalované právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení, které sestávají z odměny advokáta (sepis vyjádření k dovolání při předmětu řízení 314 392 Kč) ve výši 7 500 Kč /část dvanáctá hlava první bod 10 zákona č. 30/2000 Sb., § 3, § 15,§ 14 odst. 1, § 17 odst. 2, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální odměny za zastoupení účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení advokátní tarif)/ a z paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 75 Kč (§ 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb.), tedy celkem ve výši 7 575 Kč.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. září 2002

JUDr. Kateřina Hornochová, v. r.

předsedkyně senátu