33 Odo 417/2002Usnesení NS ze dne 17.07.2002

33 Odo 417/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců: A/ J. S. a B/ V. S., proti žalované V. Č., o zaplacení 150 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 5 C 149/96, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. března 2001, č. j. 26 Co 517/2000-87, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 27. 3. 2001, č. j. 26 Co 517/2000-87, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 4. 1. 2000, č. j. 5 C 149/96-76, jímž byla zamítnuta žaloba (protinávrh) žalované na zaplacení 150 000 Kč s příslušenstvím, a rozhodnuto o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2000 – dále jen „o. s. ř.“ (srov. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), a dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně.

Podle ustanovení § 240 odst. 1, věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení § 240 odst. 2, věty druhé o. s. ř. je lhůta zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu.

Podle ustanovení § 159 o. s. ř. je v právní moci rozsudek, který byl doručen, a který nelze napadnout odvoláním.

V posuzovaném případě ze spisu vyplývá, že prvnímu žalobci, J. S., byl rozsudek odvolacího soudu doručen dne 7. 5. 2001 a druhé žalobkyni, V. S. a zástupci žalované, . J. Š., advokátu, shodně dne 4. 5. 2001; rozsudek odvolacího soudu tak nabyl právní moci dne 7. 5. 2001 a lhůta k podání dovolání uplynula ve čtvrtek 7. 6. 2001. Dovolání žalované proti rozsudku odvolacího soudu bylo podáno u Okresního soudu v Trutnově osobně dne 22. 6. 2001.

Protože dovolání bylo podáno po marném uplynutí zákonem stanovené lhůty k podání dovolání, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první o. s. ř.), bylo v souladu s ustanoveními § 243b odst. 4, věty první a § 218 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. – aniž byl dovolací soud oprávněn se jím blíže zabývat – odmítnuto.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. Žalobcům, kteří byli v dovolacím řízení úspěšní, žádné náklady v tomto řízení nevznikly a žalovaná ne jejich náhradu nemá právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 17. července 2002

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v.r.

předsedkyně senátu