33 Odo 213/2005Usnesení NS ze dne 15.03.2005

33 Odo 213/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Víta Jakšiče a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně J. t., a. s., zastoupené, advokátem, proti žalovanému L. B., o zaplacení částky 14.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 28 Ro 203/2003, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 30. června 2004, č. j. 15 Co 293/2004-20, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře jako soud odvolací usnesením ze dne 30. června 2004, č. j. 15 Co 293/2004-20, potvrdil usnesení Okresního soudu v Táboře (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 26. března 2004, č. j. 28 Ro 203/2003-15, jímž bylo (s odkazem na § 174 odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „OSŘ“) jako opožděné odmítnuto odvolání žalovaného proti platebnímu rozkazu soudu prvního stupně ze dne 13. června 2003, č. j. 28 Ro 203/2003-9, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které však není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 OSŘ lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání upravují ustanovení § 237 až 239 OSŘ. Napadené usnesení odvolacího soudu není usnesením ve věci samé, a tak nepřipadá v úvahu přípustnost dovolání podle § 237 OSŘ. Dovolání pak nemůže být přípustné ani podle § 238, § 238a a § 239 OSŘ, jelikož z žádného z těchto ustanovení nevyplývá přípustnost dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o odmítnutí opožděného odvolání (§ 208 odst. 1 OSŘ), případně opožděného odporu proti platebnímu rozkazu (§ 174 odst. 3 OSŘ). Proto je zřejmé, že dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští.

Za této situace Nejvyššímu soudu ČR nezbylo, než toto dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) OSŘ odmítnout.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto za situace, kdy žalobci, který by podle § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 OSŘ měl právo na jejich náhradu, v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 15. března 2005

Vít Jakšič, v.r.

předseda senátu