33 Odo 157/2002Usnesení NS ze dne 28.03.2002

33 Odo 157/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobců A) F. V., a B) B. H., proti žalovanému D. p. .m. P., akciové společnosti, o úhradu za užívání pozemků, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 22/93, o dovolání žalobce A) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2001 č. j. 22 Co 276/2001-270, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 29. prosince 2000 č. j. 13 C 22/93-250 uložil žalované zaplatit každému z žalobců částku 149 150,60 Kč s 3% úrokem z částky 91 528 Kč od 15. 2. 1993 do 24. 5. 1994 a s 3% úrokem z částky 149 150,60 Kč od 25. 5. 1994 do zaplacení, rozhodl o náhradě nákladů řízení a nepřipustil změnu žaloby žalobce A) v podání ze dne 24. 11. 1998 pod písmeny A-H a změnu žaloby žalobce A) ze dne 21. 12. 2000, kterou žádal o přiznání nájemného za pozemky v rozsahu 10% z kupní ceny.

Odvolání žalobce A) proti výrokům pod body I. a IV. rozsudku soudu prvního stupně Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. srpna 2001 č. j. 22 Co 276/2001-270 odmítl, neboť zčásti je podal někdo, kdo k tomu není oprávněn, a zčásti směřovalo proti rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce A) dovolání, které bylo osobně předáno na podatelnu soudu prvního stupně dne 17. 12. 2001.

Podle ustanovení části dvanácté hlavy I bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 1. 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (tedy podle občanského soudního řádu ve znění platném do 31. 12. 2000 – dále též „o. s. ř.“). Tak je tomu i v daném případě, kdy byl rozsudek odvolacího soudu vydán po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, tedy podle o. s. ř. ve znění platném do 31. 12. 2000.

Podle části dvanácté hlavy I bodu 15 zákona č. 30/2000 Sb. se totiž odvolání proti rozhodnutím soudu prvního stupně vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. V posuzované věci byl rozsudek soudu prvního stupně vydán dne 29. prosince 2000.

Skutečnost, že dovolání se projedná a rozhodne podle dosavadních právních předpisů mj. znamená, že se podle těchto předpisů posoudí i otázka včasnosti dovolání.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. může účastník řízení podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.

Podle § 211, § 151 a § 159 odst. 1 o. s. ř. doručený rozsudek, který již nelze napadnout odvoláním, je v právní moci. Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu nelze odvoláním napadnout, nabývá právní moci dnem, kdy byl doručen všem účastníkům řízení. V daném případě bylo tento rozsudek doručen zástupcům žalobců i zástupci žalovaného dne 17. října 2001, tento den tedy rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci.

Podle ustanovení § 57 odst. 2 o. s. ř. končí lhůty určené podle měsíců uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty takto stanovený na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Posledním dnem k podání dovolání byl tedy 19. listopad 2001. Dovolání ze dne 13. 12. 2001 podané žalobcem A) na podatelnu soudu prvního stupně dne 17. prosince 2001 bylo tudíž opožděné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) proto podle § 243b odst. 4 a 218 odst. 1 písm. a) o. s. ř. opožděné dovolání odmítl.

O náhradě nákladů bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když úspěšnému žalovanému žádné náklady dovolacího řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2002

JUDr. Zdeněk Des, v.r.

předseda senátu