33 Nd 505/2020Usnesení NS ze dne 26.11.2020

33 Nd 505/2020-93

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně IT STUDIO s. r. o., se sídlem v Brně, Berkova 444/8, identifikační číslo osoby 26294974, zastoupené Mgr. et Mgr. Kamilou Mesiarkinovou, advokátkou se sídlem v Brně, Josefská 504/8, proti žalované FD SPORT s. r. o., se sídlem v Chlumčanech 174, identifikační číslo osoby 03513394, zastoupené JUDr. Pavlem Kiršnerem, advokátem se sídlem v Praze 2, Rumunská 1720/12, o zaplacení 257.347,83 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 10 C 100/2020, o návrhu na delegaci vhodnou podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 10 C 100/2020 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jinému soudu.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 6. 4. 2020 u Okresního soudu v Lounech žalobu, kterou se po žalované domáhá zaplacení 257.347,83 Kč s příslušenstvím z titulu smlouvy o zhotovení EasyShop a poskytování EasyShop a souvisejících služeb ze dne 22. 11. 2016 (dále jen „smlouva“ či „předmětná smlouva“), přičemž žalovaná částka představuje část ceny za zřízení e-shopu a odměnu za poskytování služby EasyShop.

Podáním ze dne 25. 9. 2020 žalobkyně požádala, aby projednávaná věc byla z důvodu vhodnosti postoupena Městskému soudu v Brně s odůvodněním, že žalovaná podala proti žalobkyni žalobu, která je vedena u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 44 C 52/2020, přičemž předmětem řízení je zaplacení náhrady škody, která měla žalované vzniknout v souvislosti se spuštěním e-shopu dodaného žalobkyní. Vzhledem k tomu, že se oba spory týkají stejného smluvního závazku mezi týmiž účastníky řízení, lze předpokládat, že předmětem dokazování v obou řízeních budou shodné skutečnosti vyplývající ze smluvního vztahu založeného mezi účastníky předmětnou smlouvou. S ohledem na hospodárnost a účelnost řízení má tak žalobkyně za to, že jsou dány podmínky pro přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Žalovaná s návrhem na delegaci nesouhlasí. Domnívá se, že by tím došlo k porušení jejího základního práva na zákonného soudce upraveného v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Okresní soud v Lounech předložil věc Nejvyššímu soudu podle § 12 odst. 2 a odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 11. 1. 2001, sp. zn. 3 Nd 421/2000, vyslovil názor, že postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. je výjimkou ze zásady, že řízení koná soud, jehož příslušnost vyplývá ze zákonných kritérií. Skutečnosti odůvodňující odnětí věci z důvodu vhodnosti příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu se musí vyznačovat určitou mimořádností, přičemž podstatný význam má též stanovisko účastníků řízení. Skutečnost, že u dvou soudů jsou projednávány dva návrhy, týkající se vzájemných práv a povinností týchž účastníků, sama o sobě neodůvodňuje odnětí věci a její přikázání podle § 12 odst. 2 o. s. ř., a to zvláště za situace, kdy jeden z účastníků s tímto postupem nesouhlasí.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud rozhodl tak, že projednávaná věc vedená u Okresního soudu v Lounech se nepřikazuje podle § 12 odst. 2 o. s. ř. jinému soudu téhož stupně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 11. 2020

JUDr. Václav Duda

předseda senátu