33 Nd 433/2014Usnesení NS ze dne 21.04.2015

33 Nd 433/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Home Credit a. s. se sídlem Brno, Nové sady 996/25, identifikační číslo: 269 78 636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem Brno, Havlíčkova 127/13, proti žalovanému M. V., o zaplacení 28.472,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokuty ve výši 6.948,78 Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 51/2012, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 1, 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 214 C 51/2012 projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 21. 2. 2012 domáhá po žalovaném zaplacení v záhlaví uvedených částek z titulu úvěrové smlouvy s tím, že místní příslušnost Městského soudu v Brně byla sjednána dohodou o prorogaci v „úvěrových podmínkách“, které tvoří nedílnou součást úvěrové smlouvy.

Městský soud v Brně usnesením ze dne 28. 8. 2014, č. j. 214 C 51/2012-35, vyslovil svou místní nepříslušnost; sjednanou prorogační doložku shledal, s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, neplatnou, přičemž „jiný důvod pro podání žaloby u Městského soudu v Brně nebyl dán“. Protože se však provedeným šetřením nepodařilo určit, který soud je místně příslušný k projednání a rozhodnutí dané věci, rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc podle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Podle § 89a o. s. ř. se účastníci řízení mohou v obchodní věci písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

Z obsahu spisu vyplývá, že věc patří do pravomoci českých soudů, není však známo, kde měl žalovaný v době zahájení řízení bydliště (tj. místo, kde se naposledy zdržoval s úmyslem zdržovat se tam trvale) ani kde se zdržoval; od 14. 7. 2011 je stále hlášen k trvalému pobytu na adrese P., tj. v obvodu Okresního soudu Plzeň-město, zde však nebydlí ani se zde nezdržuje a písemnosti soudu si na této adrese nepřebírá. K založení místní příslušnosti soudu přitom v dané věci nedošlo ani sjednáním prorogační doložky podle § 89a o. s. ř. (k otázce platnosti prorogační doložky sjednané ve spotřebitelské smlouvě, tak jako tomu je v posuzovaném případě, srov. např. závěry, jež Nejvyšší soud zformuloval ve stanovisku svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. 10. 2013, sp. zn. Cpjn 200/2011, uveřejněném pod číslem 79/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jakož i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2012, sp. zn. 28 Nd 69/2012, ze dne 14. 1. 2015, sp. zn. 28 Nd 408/2014, a ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. 29 Cdo 530/2012). S přihlédnutím k tomu, že Městský soud v Brně pravomocně rozhodl o své místní nepříslušnosti a že jiný důvod než neplatné sjednání prorogační doložky k podání žaloby u tohoto soudu nebyl, Nejvyšší soud rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Plzeň-město (§ 11 odst. 3 o. s. ř.). V obvodu uvedeného soudu má žalovaný od roku 1988 hlášen trvalý pobyt (nejprve na adrese P., posléze P.), který je uveden i v úvěrové smlouvě, z níž se žalobkyně domáhá žalovaného plnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2015

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu