33 Nd 360/2015Usnesení NS ze dne 25.11.2015

33 Nd 360/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Ivany Zlatohlávkové v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny se sídlem Ostrava, Jeremenkova 11, identifikační číslo osoby: 476 72 234, zastoupené JUDr. Janem Szewczykem, advokátem se sídlem Praha 1, Kaprova 15/11, proti povinné B. S., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1395/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1395/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

Odůvodnění:

Soudní exekutorka Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Brno, Cejl 494/25, podala Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 33.556 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 12. 10. 2015, č. j. 16 EXE 1395/2015-40, vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť se ani v součinnosti s Policií České republiky nepodařilo zjistit současné místo pobytu povinné.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinné na území České republiky, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinná má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno a v jehož obvodu měla povinná poslední známé bydliště (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2015

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu