33 Nd 333/2014Usnesení NS ze dne 15.12.2014

33 Nd 333/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce Bc. M. K., s místem podnikání v Březůvkách 1, identifikační číslo osoby 411 68 526, zastoupeného Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem se sídlem v Praze 1, Kaprova 42/14, proti žalované M. F., o zaplacení 9.700,- Kč s příslušenstvím vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 307/2014, o nesouhlasu s postoupením věci, takto:

K rozhodnutí o nesouhlasu Obvodního soudu pro Prahu 2 s postoupením věci Okresním soudem v Bruntále je věcně příslušný Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Okresní soud v Bruntále usnesením ze dne 8. července 2014, č. j. 210 C 151/2014-5, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2 jako soudu místně příslušnému s tím, že z návrhu na vydání platebního rozkazu se podává, že žalovaná má bydliště na adrese P.

Obvodní soud pro Prahu 2 předložil spis Nejvyššímu soudu s nesouhlasem s postoupením věci, v němž argumentuje tím, že při pokusu o doručení bylo zjištěno, že žalovaná nemá na uvedené adrese schránku a je zde osobou neznámou. Protože v žalobě není uvedeno datum narození žalované, nebylo možné její skutečnou adresu zjistit z žádné evidence.

Podle § 104a odst. 4 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „o. s. ř.“), bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Obvodní soud pro Prahu 2 zjevně přehlédl, že podle § 105 odst. 3 o. s. ř. jestliže soud, jemuž byla věc postoupena, s postoupením nesouhlasí, předloží ji k rozhodnutí, pokud otázka příslušnosti nebyla již rozhodnuta soudem odvolacím, svému nadřízenému soudu; rozhodnutím tohoto soudu je vázán i soud, který věc postoupil.

Nadřízeným soudem Obvodnímu soudu pro Prahu 2 je Městský soud v Praze.

Nejvyšší soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení (§ 104a odst. 4 ve spojení s § 105 odst. 3 o. s. ř.).

Usnesením Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti jsou účastníci řízení a soudy vázáni (§ 104a odst. 7 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. prosince 2014

JUDr. Ivana Zlatohlávková předsedkyně senátu