33 Nd 176/2020Usnesení NS ze dne 16.07.2020

33 Nd 176/2020-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Pavla Krbka ve věci oprávněné Generali České pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, identifikační číslo 45272956, zastoupené Mgr. Hanou Štefanovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, proti povinné B. I., narozené XY, naposledy bytem XY, o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 480/2020, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 51 EXE 480/2020, projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Pavel Preus, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem v Praze 10, Kodaňská 1441/46, požádal dne 10. 3. 2020 Okresní soud v Hodoníně o pověření k provedení exekuce na majetek povinné pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 4.705,- Kč s příslušenstvím.

Usnesením ze dne 2. 4. 2020, č. j. 51 EXE 480/2020-29, Okresní soud v Hodoníně vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po marném uplynutí lhůty k odvolání oprávněné bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne. Dospěl k závěru, že místní příslušnost soudu nelze určit, neboť povinná má v centrální evidenci obyvatel od 25. 3. 2019 ukončený pobyt občana ČR na adrese XY a tedy v České republice nemá adresu trvalého pobytu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř., který se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů, dále „exekuční řád“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V předmětné věci je vedeno řízení o návrhu na nařízení exekuce k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 4.705,- Kč s příslušenstvím. Exekučním titulem je rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 18. 9. 2019, č. j. 5 C 79/2019-56, vykonatelný dne 24. 1. 2020, jímž byla povinné uložena povinnost zaplatit 4.705,- Kč s příslušenstvím.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu, místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, pak je, ve spojení s § 252 odst. 2 o. s. ř., místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud již v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Sbírka“) pod č. 4/2013, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného.

Nejvyšší soud dále v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném ve Sbírce pod č. 11, ročník 2015, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci, a že ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. s odkazem na splnění podmínek § 11 odst. 3 o. s. ř. předpokládá, že otázkou pravomoci českých soudů, jakož i tím, že podmínky pro určení místně příslušného soudu chybějí, se dostatečně a s kladným závěrem zabýval předkládající soud.

Nejvyšší soud, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě rychlosti a hospodárnosti řízení, proto po předložení věci Okresním soudem v Hodoníně (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 7. 2020

JUDr. Václav Duda

předseda senátu