33 Nd 12/2014Usnesení NS ze dne 21.05.2014

33 Nd 12/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné E.ON Energie, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6 (identifikační číslo osoby 260 78 201), zastoupené Mgr. Pavlem Vincíkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 1096/8, proti povinnému M. H., o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky 11.158,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 826/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 32 EXE 826/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Kroměříži.

Odůvodnění:

Soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek, Exekutorský úřad v Třebíči, se sídlem v Třebíči, Bráfova 471/58, podal Okresnímu soudu v Kroměříži žádost o pověření a o nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 11.158,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Kroměříži usnesením ze dne 5. prosince 2013, č. j. 32 EXE 826/2013-19, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že věc předkládá k rozhodnutí Nejvyššímu soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen „o. s. ř.“ (srovnej čl. II bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.). Dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, neboť podle zprávy Ministerstva vnitra, Odboru azylové a migrační politiky, povinný není v současné době přihlášený k pobytu na území České republiky a dlouhodobý pobyt zde mu byl ukončen k 3. 11. 2001.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místně příslušným exekučním soudem je podle § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má majetek. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá bydliště na území České republiky, má majetek nacházející se na území České republiky, jenž by podléhal exekuci (existenci exekucí postižitelného majetku exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora nezjišťuje - srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Povinný je občanem Ukrajinské republiky, jeho povolení k pobytu na území České republiky skončilo uplynutím dne 3. 11. 2001, přičemž poslední známá adresa jeho pobytu se nachází v obvodu Okresního soudu v Kroměříži.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2013, sp. zn. 26 Nd 119/2013, popř. ze dne 14. 5. 2013, sp. zn. 30 Nd 137/2013).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2014

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu