33 Cdo 5477/2007Usnesení NS ze dne 07.01.2008

33 Cdo 5477/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně P. p., a. s. zastoupené advokátem proti žalovanému Ing. M. M., o zaplacení 51.656,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro P. pod sp. zn. 19 C 113/2007, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v P. ze dne 24. srpna 2007, č. j. 13 Co 399/2007-20, takto:

Usnesení Městského soudu v P. ze dne 24. srpna 2007, č. j. 13 Co 399/2007-20, a usnesení Obvodního soudu pro P. ze dne 5. června 2007, č. j. 19 C 113/2007-13, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro P. k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se po žalovaném domáhala zaplacení 51.656,- Kč s příslušenstvím. Uváděla, že žalovaný je podle smlouvy o dodávce plynu ze dne 20. 1. 1976 jeho odběratelem na adrese P., S. přes upomínky nezaplatil úhradu za plyn odebraný v období od prosince 2002 do února 2004.

Obvodní soud pro P. usnesením ze dne 5. června 2007, č. j. 19 C 113/2007-13, žalobu odmítl a rozhodl o nákladech řízení. Uzavřel, že žalobkyně ani k výzvě soudu neoznačila žalovaného tak, aby jej bylo možné jednoznačně identifikovat a posoudit jeho způsobilost být účastníkem řízení, popř. mu ustanovit opatrovníka pro řízení coby osobě neznámého pobytu. Žaloba tak zůstala neprojednatelnou.

Městský soud v P. usnesením ze dne 24. srpna 2007, č. j. 13 Co 399/2007-20, usnesení soudu prvního stupně jako správné potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, v němž brojí proti závěru, že podala neurčitou žalobu, která je z důvodu nemožnosti řádné identifikace žalovaného neprojednatelná. Namítá, že žalovaný byl v žalobě označen v souladu s § 79 odst. 1 o. s. ř. a následně k výzvě soudu bylo jeho označení doplněno o nezaměnitelný identifikační znak, jímž je datum narození. Soudy se ztotožněním žalovaného dostatečně nezabývaly a nevyčerpaly všechny možnosti jak totožnost žalovaného prošetřit (např. pomocí rodného čísla nebo šetřením v centrální evidenci obyvatel). Z listinných důkazů založených ve spise je však zcela zřejmé, že žalovaný existuje, a to pod správným příjmením „M.“. Z uvedeného důvodu žalobkyně navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou (žalobkyní), za splnění podmínky advokátního zastoupení dovolatelky (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.) a že jde o usnesení, proti němuž je podle § 239 odst. 3 o. s. ř. dovolání přípustné, dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Žaloba je podání, kterým se zahajuje řízení před soudem. Kromě obecných náležitostí podání uvedených v § 42 odst. 4 o. s. ř. musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se žalobce dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se žalobce domáhá.

Účastníci řízení, popř. jejich zástupci či zmocněnci musí být v žalobě označeni tak, aby bylo nepochybné, kdo se má řízení zúčastnit, aby nebylo možné je zaměnit s někým jiným (s jinými osobami) a aby s nimi soud mohl jednat. Je-li to potřebné nebo nutné, je vedle označení fyzické osoby jménem, příjmením a bydlištěm třeba uvést i další údaje umožňující její přesnou identifikaci (datum narození, rodné číslo apod.).

Pakliže žaloba těmto požadavkům nevyhovuje, trpí vadou, která brání dalšímu pokračování v řízení, a předseda senátu je povinen vyzvat žalobce, aby žalobu opravil nebo doplnil, k tomu mu určí lhůtu a poučí ho, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (§ 43 odst. 1 o. s. ř.). Není-li přes výzvu předsedy senátu žaloba řádně opravena nebo doplněna a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením žalobu odmítne, jestliže byl žalobce o tomto následku poučen (§ 43 odst. 2 o. s. ř.).

Napadené rozhodnutí vychází ze závěru, že v řízení nelze pokračovat, protože žalobkyně podala nedostatečně určitou žalobu, která je „z důvodu nemožnosti řádné specifikace žalovaného neprojednatelná“. Na základě údajů uvedených žalobkyní se totiž nepodařilo zjistit, zda subjekt (žalovaný) charakterizovaný jí uvedeným označením ke dni žaloby existoval, resp. zda disponoval způsobilostí být účastníkem řízení

Ze žaloby ze dne 14. 8. 2006 a následných podání žalobkyně ze dne 12. 2. 2007 a 27. 2. 2007 a 25. 5. 2007 je zřejmé, že žalobkyně označila žalovaného jménem, příjmením, bydlištěm a datem narození. Soudy obou stupňů však přehlédly, že zatímco v žalobě je uvedeno příjmení žalovaného „M.“, v podání, jímž žalobkyně reagovala na výzvu soudu k doplnění údajů týkajících se žalovaného, jakož i v listinných důkazech (konkrétně v přihlášce odběru plynu), kterou žalobkyně k žalobě připojila (§ 79 odst. 2 o. s. ř.), je uvedeno příjmení „M.“. Soudy se tímto evidentním rozporem v označení žalovaného nezabývaly a nevedly ve smyslu § 43 odst. 1 o. s. ř. žalobkyni k jeho odstranění. Nebyl-li rozpor v označení žalovaného odstraněn, nemohl být logicky vzato žalovaný „ztotožněn“ pomocí údajů centrální evidence obyvatel. Navíc nelze přehlížet, že výpis z centrální evidence obyvatel byl vyžádán teprve po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně, přičemž při zadání nebyly využity všechny identifikační údaje, které žalobkyně ve svých podáních k označení žalovaného uvedla (konkrétně kompletní datum jeho narození).

Za dané situace je předčasný (a tudíž nesprávný) názor, že žalobu nelze projednat, neboť zůstala i po svém doplnění nedostatečná v označení žalovaného. Usnesení odvolacího soudu není správné a Nejvyšší soud České republiky je proto zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.). Protože důvody, pro které bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu, platí i na usnesení soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný. V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů původního a dalšího řízení včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 7. ledna 2008

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu