33 Cdo 5063/2015Usnesení NS ze dne 17.12.2015

33 Cdo 5063/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce K. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Vajglem, advokátem se sídlem v Mělníku, nám. Míru 9/8, proti žalované Ing. D. M., zastoupené JUDr. Věnceslavou Holubovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Šumavská 991/31, o 167.762,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 60 C 37/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11.2.2015, č.j. 54 Co 242/2014-266, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 9.825,- Kč do tří dnů od právní moci usnesení k rukám JUDr. Věnceslavy Holubové, advokátky.

Odůvodnění:

Dovolání žalobce proti měnícímu výroku o věci samé v záhlaví citovaného rozsudku není přípustné (§ 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, srov. čl. II bod 1, 7 zákona č. 404/2012 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o.s.ř.“).

Odvolací soud posoudil otázku rozložení důkazního břemene ve sporu o vrácení uznaného dluhu v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího soudu (srov. např. rozsudek ze dne 14. 11. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3496/2011). Námitka, že odvolací soud nerespektoval zákonnou domněnku existence uznaného dluh, není důvodná; odvolací soud totiž uzavřel, že uvedená domněnka byla vyvrácena provedenými důkazy.

Pro úplnost nutno uvést, že samotné hodnocení důkazů odvolacím soudem opírající se o zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v § 132 o.s.ř. nelze úspěšně napadnout dovolacím důvodem podle § 241a odst. 1 o.s.ř. Námitky dovolatele v tomto směru jsou proto bezcenné.

Nejvyšší soud dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1, věty první, o.s.ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může žalovaná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 17. prosince 2015

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu