33 Cdo 4321/2019Usnesení NS ze dne 30.01.2020

33 Cdo 4321/2019-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci navrhovatele J. T., bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Heřmanice, Orlovská 670/35, Ostrava, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 90 Nc 4/2019, o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 7. 2019, č. j. 15 Co 263/2019-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal navrhovatel dovolání, které vzal podáním ze dne 4. 11. 2019, doplněným podáním ze dne 27. 1. 2020, zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 1. 2020

JUDr. Václav Duda

předseda senátu