33 Cdo 4284/2019Usnesení NS ze dne 22.01.2020

33 Cdo 4284/2019-54

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Pavla Horňáka v konkursní věci úpadce J. K., narozeného XY, bytem XY, identifikační číslo osoby XY, o žalobě pro zmatečnost podané úpadcem proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 2014, č. j. 3 Ko 16/2014-10026, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 Cm 2/2015, o dovolání úpadce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 7. 2019, č. j. 11 Cmo 4/2019-47, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Žalobou pro zmatečnost podanou u Městského soudu v Praze dne 12. 12. 2013 se úpadce domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 22. 12. 2014, č. j. 3 Ko 16/2014-10026, kterým bylo odmítnuto jeho odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2014, č. j. 52 K 92/97-9991.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 3. 2015, č. j. 26 Cm 2/2015-5, zamítl žádost úpadce o ustanovení zástupce z řad advokátů pro zjevně bezúspěšné uplatňování práva.

Z podnětu nové žádosti úpadce o ustanovení zástupce z řad advokátů Městský soud v Praze usnesením ze dne 11. 9. 2018, č. j. 26 Cm 2/2015-30, zastavil řízení o žádosti úpadce o ustanovení zástupce z řad advokátů k ochraně jeho zájmů a Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 10. 7. 2019, č. j. 11 Cmo 4/2019-47, toto usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal úpadce dovolání, které je objektivně nepřípustné [§ 238 odst. 1 písm. j) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř., aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť tímto rozhodnutím se řízení nekončí (§ 243b ve spojení s § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. 1. 2020

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předseda senátu