33 Cdo 3548/2015Usnesení NS ze dne 29.10.2015

33 Cdo 3548/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce F. K., proti žalovanému R. K., o 326.637,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 23 C 42/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích ze dne 28. května 2015, č. j. 27 Co 319/2015-159, takto:

I. Řízení o „odvolání“ proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. května 2015, č. j. 27 Co 319/2015-159, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před dovolacím soudem.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání žalovaného proti výrokům usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 31. března 2015, č. j. 23 C 42/2012-147, jimiž bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 27. února 2015, č. j. 23 C 42/2012-143 (výrok I.), a bylo rozhodnuto o tom, že se mu vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 16.570,- Kč (výrok III.). Současně krajský soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 31. března 2015, č. j. 23 C 42/2012-147, ve výrocích, kterými bylo odvolání žalovaného odmítnuto pro opožděnost (výrok II.) a bylo rozhodnuto o nákladech řízení (výrok IV.)

Usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný odvoláním.

Napadené usnesení krajského soudu je rozhodnutím odvolacího soudu vydaným v rámci odvolacího řízení. Odvolání však není opravným prostředkem, jejž by bylo možno podat proti rozhodnutí krajského (městského) soudu jako soudu odvolacího (srov. § 201 a § 10 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 – dále jen „o. s. ř.“). Tomu odpovídá i skutečnost, že Nejvyšší soud - ve shodě s tím, jak soustavu soudů vymezuje Ústava (srov. článek 91) - může být jen soudem prvního stupně nebo soudem dovolacím (srov. § 9 odst. 4 a § 10a o. s. ř.) a že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soud řád neupravuje.

Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srov. § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o „odvolání“ proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud jako vrcholný článek soustavy obecných soudů a jako soud, který je funkčně příslušný k rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutím odvolacích soudů (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 31. května 2001, sp. zn. 20 Cdo 1535/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 7/2001 pod č. 85, usnesení Nejvyššího soudu z 27. června 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v témže časopise Soudní judikatura 7/2002 pod č. 139 nebo usnesení téhož soudu z 26. října 2011, sp. zn. 20 Cdo 3313/2011 ).

Nejvyšší soud proto řízení o „odvolání,“ které trpí shora uvedenou vadou, podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení nemusí být podle § 243f odst. 3 o. s. ř. odůvodněn.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015

JUDr. Václav Duda

předseda senátu