33 Cdo 3419/2015Usnesení NS ze dne 23.09.2015

33 Cdo 3419/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně CCRB a.s. se sídlem v Praze 1, Olivova 948/6, identifikační číslo 247 23 576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, proti žalovanému P. K., zastoupenému JUDr. Janou Mikulovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Hlavní třída 1023/55, o zaplacení částky 1.129.004,74 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C 169/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2015, č. j. 51 Co 37/2015-289, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 2. 2015, č. j. 51 Co 37/2015-289, potvrdil usnesení ze dne 7. 11. 2014, č. j. 17 C 169/2012-219, jímž Okresní soud ve Frýdku-Místku zastavil řízení o návrhu žalovaného na přiznání osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, které vzal podáním došlým soudu dne 23. 6. 2015 zcela zpět.

Nejvyšší soud po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 1. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb. - dále jen „o. s. ř.“).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. září 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu