33 Cdo 3386/2019Usnesení NS ze dne 30.10.2019

33 Cdo 3386/2019-366

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Krbkem ve věci žalobců a) L. K. a b) M. K., bytem ve XY, proti žalované GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem v Ostravě - Hrabůvce, Hasičská 930/53 (identifikační číslo 285 93 197), zastoupené Mgr. Lukášem Niedobou, advokátem se sídlem v Ostravě, Poděbradova 1243/7, o určení neplatnosti smlouvy o úvěru, smlouvy o zřízení zástavního práva, ujednání ve smlouvě o úvěru a o tom, že zástavní právo nevzniklo, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 30 C 280/2013, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 6. 2018, č. j. 15 Co 421/2017-275, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil výroky I., II., III. (ve správném znění) a IV. rozsudku ze dne 29. 10. 2015, č. j. 30 C 280/2013-94, ve znění opravného usnesení ze dne 7. 12. 2015, č. j. 30 C 280/2013-125, kterými Okresní soud v Ostravě zamítl žalobu o určení neplatnosti smlouvy o úvěru č. 14/03/2012/A1 z 14. 3. 2012, smlouvy o zřízení zástavního práva č. 14/03/2012/B1 z 14. 3. 2012, ujednání o jiných platbách ve výše uvedené smlouvě a o určení, že zástavní právo nevzniklo; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadli žalobci dovoláním.

Usnesením ze dne 23. 11. 2018, č. j. 30 C 280/2013-312, soud prvního stupně žalobce vyzval, aby společně a nerozdílně zaplatili soudní poplatek z dovolání ve výši 14.000 Kč a aby si zvolili zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání; zároveň je poučil, že nebude-li do 30 dnů ode dne doručení usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Usnesení bylo žalobcům doručeno 12. 12. 2018.

Žalobci 28. 12. 2018 požádali o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení „váženého bezplatného, bez závad advokáta.“

Soud prvního stupně usnesením ze dne 19. 3. 2019, č. j. 30 C 280/2013-345, žalobcům přiznal osvobození od soudního poplatku z dovolání a zástupce z řad advokátů jim neustanovil.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 31. 5. 2019, č. j. 15 Co 165/2019-357, rozhodnutí soudu prvního stupně o neustanovení zástupce pro dovolací řízení potvrdil.

Usnesením ze dne 8. 7. 2019, č. j. 30 C 280/2013-359, soud prvního stupně opětovně žalobce vyzval, aby si zvolili zástupce z řad advokátů s tím, že nevyhoví-li výzvě do 30 dnů od doručení usnesení, dovolací řízení bude zastaveno. Výzva byla žalobcům doručena 24. 7. 2019.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“) – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2, § 104 odst. 2 o.s.ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 10. 2019

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu