33 Cdo 335/2015Usnesení NS ze dne 19.02.2015

33 Cdo 335/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně Autoset Centrum, s.r.o., se sídlem v Třinci, Lidická 166 (identifikační číslo osoby 64617751), proti žalovanému L. R., o 6.832,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku - Místku pod sp. zn. 50 Ro 2635/2002, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2008, č.j. 57 Co 615/2008-27, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný napadl dovoláním v záhlaví citované usnesení, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 2. 9. 2008, č.j. 50 Ro 2635/2002-21, kterým okresní soud rozhodl, že nepromíjí žalovanému zmeškání lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu téhož soudu ze dne 8. 1. 2004, č.j. 50 Ro 2635/2002-8.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II, bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. Podle § 237 odst. 1 o.s.ř. dovolání přípustné není, neboť napadené usnesení není rozhodnutím ve věci samé (k pojmu „věc sama“ srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 2. 12. 1997, sp. zn. 2 Cdon 774/97, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 10/1998 pod č. 61). Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., neboť se nejedná o žádný ze zde taxativně vyjmenovaných případů.

Nejvyšší soud proto dovolání – aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatele (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) – podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. Žalobkyni, která by na jejich náhradu jinak měla právo, náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2015

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu