33 Cdo 2180/2019Usnesení NS ze dne 26.07.2019

33 Cdo 2180/2019-102

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce J. N., bytem XY, zastoupeného JUDr. Janem Paroulkem, advokátem se sídlem v Blansku, Čelakovského 1859/6, proti žalované B. M., bytem XY, zastoupené Mgr. Janem Andráškem, advokátem se sídlem v Brně, Kopečná 241/20, o zaplacení 380.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Blansku pod sp. zn. 706 C 13/2018, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 1. 2019, č. j. 37 Co 16/2019-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Brně podal žalobce dovolání, které vzal podáním ze dne 31. 5. 2019 zpět.

Podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Protože nastala situace předvídaná uvedeným ustanovením, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 7. 2019

JUDr. Václav Duda

předseda senátu