33 Cdo 1931/2007Usnesení NS ze dne 27.11.2007

33 Cdo 1931/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Ivany Zlatohlávkové a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalovanému J. Š., o zaplacení částky 70.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 123/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 4. ledna 2006, č. j. 30 Co 683/2005-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci rozsudkem ze dne 4. ledna 2006, č. j. 30 Co 683/2005-54, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 31. srpna 2005, č. j. 15 C 123/2005-38, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku částku 70.000,- Kč s 8 % úroky z prodlení od 16. 6. 2001 do zaplacení a bylo rozhodnuto o poplatkové povinnosti a nákladech řízení. Odvolací soud zároveň rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, v němž znovu rozvedl již dříve v předchozím řízení uplatněné argumenty, pro které nesouhlasí s právním posouzením věci odvolacím soudem.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen „o. s. ř.“) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), se zaměřil na posouzení otázky, zda byly splněny všechny podmínky dovolacího řízení vyžadované občanským soudním řádem.

Podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a/, advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Žalovaný, který nebyl při podání dovolání zastoupen advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývá, že by sám měl právnické vzdělání), byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 24. ledna 2007, č. j. 15 C 123/2005-60, vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně byl poučen, že když tak ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení neučiní, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Zároveň byl upozorněn na možnost, má-li zato, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání dovolání na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Žalovaný, jemuž bylo uvedené usnesení doručeno dne 13. 3. 2007, na ně dosud nikterak nereagoval.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně žalovaný nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., a dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., za situace, kdy žalobkyni podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla vůči žalovanému právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. listopadu 2007

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu