33 Cdo 1575/2012Usnesení NS ze dne 22.06.2012

33 Cdo 1575/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Dudy a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci žalobkyně E.ON Energie, a. s. se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, identifikační číslo 26078201, zastoupené Mgr. Tomášem Čermákem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 21, proti žalovanému J. J., zastoupenému Mgr. Davidem Skuteckým, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 1, o 143.536,90 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 13 C 148/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. dubna 2009, č. j. 38 Co 211/2007-108, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání proti v záhlaví uvedenému rozsudku krajského soudu, kterým byl potvrzen ve vyhovujícím výroku o věci samé a ve výroku o nákladech řízení rozsudek Okresního soudu v Hodoníně ze dne 28. března 2006, č. j. 13 C 148/2005-50, jímž byla žalovanému uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 143.536,90 Kč s 2,5% úrokem z prodlení od 1. 7. 2003 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (čl. II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., dále jen „o. s. ř.“), a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť hodnocením v dovolání obsažené argumentace nelze dospět k závěru, že napadený rozsudek odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř).

Předpokladem přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je závěr dovolacího soudu, že rozhodnutí odvolacího soudu nebo některá v něm řešená právní otázka mají po právní stránce zásadní význam. Podle § 237 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Bez významu z hlediska přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. jsou výhrady žalovaného, že odvolací soud nepřihlédl k jeho tvrzení, že nadměrná spotřeba elektrické energie neodpovídá běžné spotřebě domácnosti a signalizuje závadu měřícího přístroje, že pominul nesrovnalosti v číselném označení elektroměrů, uvěřil záznamu o kalibrační zkoušce ze dne 4. 9. 2003, ačkoli jej vydala osoba spřízněná s žalobkyní a neprovedl navrhovaný znalecký posudek, který by se vyjádřil ke spotřebě elektřiny v odběrném místě. Nejde totiž o zpochybnění právního posouzení věci, nýbrž o uplatnění dovolacího důvodu podle § 241a odst. 3 o. s. ř., který míří na pochybení ve zjištění skutkového stavu věci. Podstatou těchto dovolacích námitek jsou výtky týkající se nesprávně, případně neúplně zjištěného skutkového stavu věci, resp. vadného hodnocení provedených důkazů, při němž soud určuje, jaký význam mají jednotlivé důkazy pro jeho rozhodnutí a zda o ně může opřít svá skutková zjištění (tj. zda jsou použitelné pro zjištění skutkového stavu a v jakém rozsahu, případně v jakém směru). Správnost rozsudku odvolacího soudu z hlediska takových výhrad nepřísluší dovolacímu soudu přezkoumat, neboť skutečnost, že rozsudek odvolacího soudu eventuelně vychází ze skutkového zjištění, které nemá v podstatné části oporu v provedeném dokazování, přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. nezakládá (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Jinak řečeno, výtka nesprávnosti právního posouzení věci je založena výlučně na kritice správnosti, respektive námitce neúplnosti skutkových zjištění.

Protože dovolání žalovaného směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je odmítl [§ 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř.].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za stavu, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalovanému právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. června 2012

JUDr. Václav Duda, v. r.

předseda senátu