33 Cdo 1480/2020Usnesení NS ze dne 23.06.2020

33 Cdo 1480/2020-95

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Pavla Horňáka a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně H. W., bytem XY, zastoupené Mgr. Jiřím Rejlem, advokátem se sídlem v Trutnově, Svatojanské náměstí 47, proti žalované A. K., bytem XY, zastoupené Mgr. Ing. Danielem Dunčou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Masarykovo náměstí 392/14, o nahrazení projevu vůle, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 15 C 208/2019, o návrhu žalované na odklad právní moci rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2020, č. j. 21 Co 21/2020-72, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 3. 2020, č. j. 21 Co 21/2020-72, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Trutnově ze dne 31. 10. 2019, č. j. 15 C 208/2019-42, nahrazující projev vůle žalované směřující k uzavření kupní smlouvy k blíže specifikovaným nemovitostem. Současně navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného rozhodnutí.

Podle § 243 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., dále jen „o. s. ř.“), před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka je ohrožena na svých právech s ohledem na důsledky spojené s převodem vlastnického práva a odklad právní moci se nedotkne poměrů jiných osob než účastníků řízení, Nejvyšší soud (aniž by tím předjímal rozhodnutí o dovolání) jejímu návrhu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 6. 2020

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu