33 Cdo 1110/2007Usnesení NS ze dne 26.04.2007

33 Cdo 1110/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci žalobkyně Č. t. proti žalované B. P. a. s. zastoupené JUDr. V. Ch., advokátem o zaplacení 1,803.245,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 57 C 43/2003, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2006, č. j. 55 Co 248/2006-188, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. října 2006, č. j. 55 Co 248/2006-188, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 6. prosince 2005, č. j. 34/2003-161, není přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. a nebylo shledáno přípustným ani podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., neboť napadený rozsudek odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam (§ 237 odst. 3 o. s. ř). V dovolání byl totiž uplatněn - jak vyplývá z jeho obsahu - výlučně dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 3 o. s. ř. mířící na pochybení při zjišťování skutkového stavu věci, který nelze v případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. použít (srov. výslovné znění § 241a odst. 3 o. s. ř.). Žalobkyně vytkla odvolacímu soudu pouze nesprávně, resp. nedostatečně zjištěný skutkový stav věci („ignorování nejdůležitějšího důkazu – zprávy kolektivního správce autorských práv a práv autorskému právu příbuzných“) ústící v nesprávný závěr, že neunesla důkazní břemeno, resp. neprokázala své tvrzení, že žalovaná měla v rozhodném období v hotelu D. v P. celkem 620 kusů televizních přijímačů, z nichž 179 nepřihlásila do evidence a nezaplatila za ně televizní poplatky.

Protože dovolání žalobkyně směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, dovolací soud je – aniž se mohl věcí dále zabývat – podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalované, která by jinak měla právo na jejich náhradu, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 26. dubna 2007

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu