32 Odo 507/2005Usnesení NS ze dne 19.10.2005

32 Odo 507/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobkyně D. R., podnikatelky, proti žalované S. K., spol. s r.o., o zaplacení částky 89 100,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 27 C 457/2002, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2004, č.j. 15 Co 824/2003-52, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě shora označeným rozsudkem změnil rozsudek ze dne 2. září 2003, č.j. 27 C 457/2002-31, jímž Okresní soud v Karviné žalované uložil zaplatit žalobkyni částku 89 100,- Kč s příslušenstvím a náklady řízení, tak, že žalobu v celém rozsahu zamítl a rozhodl o nákladech za řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, v němž odvolacímu soudu vytkla nesprávné právní posouzení věci. Dovolatelka snesla ze svého pohledu argumenty na podporu jí uplatněného dovolacího důvodu a navrhla, aby dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil.

Protože dovolatelka nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 17. února 2005, č.j. 27 C 457/2002-69, doručeným dne 30. března 2005 (srov. doručenku u č.l. 69 verte) vyzvána, aby si pro podání dovolání v souzené věci zvolila advokáta a jeho prostřednictvím podala do 10 dnů jím sepsané dovolání a doložila plnou moc udělenou tomuto advokátu, a to s upozorněním, že pokud tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka však na tuto výzvu nikterak nereagovala.

Je-li dovolatelem – jako v projednávané věci – fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“].

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit (srov. § 104 odst. 2 o. s. ř.), avšak bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí. Jelikož zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1, věty první, o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes řádnou výzvu soudu prvního stupně splněna, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. října 2005

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu