32 Odo 391/2004Usnesení NS ze dne 27.05.2004

32 Odo 391/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně H. R. M. C., s. s r. o., zastoupené, advokátkou, proti žalované R., v. o. s., zastoupené, advokátem, o zaplacení 98 075 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 25 Cm 342/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. září 2003 č. j. 1 Cmo 240/2002 - 75, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 19. června 2002 č. j. 25 Cm 342/96 - 46 uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni 82 950 Kč s příslušenstvím a ve zbývajícím rozsahu tj. do částky 15 125 Kč s příslušenstvím, žalobu zamítl.

K odvolání žalované do vyhovujícího výroku rozsudku soudu prvního stupně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 23. září 2003 č. j. 1 Cmo 240/2002 - 75 rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu o zaplacení částky 82 950 Kč s příslušenstvím zamítl. Ve zbývající části zůstal rozsudek soudu prvního stupně nedotčen.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně tzv. blanketní dovolání, jež neobsahovalo žádné dovolací důvody, a v němž současně sdělila, že je odůvodní do 30 dnů.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30) běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V daném případě byla dovolatelka již při podání blanketního dovolání řádně (ve smyslu § 241 o. s. ř.) zastoupena advokátem, takže lhůta k doplnění dovolání o chybějící dovolací důvody jí marně uběhla dne 14. 1. 2004.

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty. Ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. tak zamezuje tomu, aby podáváním blanketních dovolání nedocházelo k faktickému prodlužování dovolací lhůty, které je častým důvodem průtahů v řízení (shodně srov. též důvodovou zprávu k zákonu č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jehož prostřednictvím bylo uvedené ustanovení vtěleno do občanského soudního řádu). Lhůta určená v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. je pak lhůtou propadnou (prekluzivní), jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti, tedy musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout, a to za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř. Z uvedených důvodů Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobkyně, aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi, podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyně nebyla v dovolacím řízení úspěšná a žalované v souvislosti s tímto řízením náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2004

JUDr. Kateřina Hornochová,v.r.

předsedkyně senátu