32 Odo 1533/2005Usnesení NS ze dne 28.03.2006

32 Odo 1533/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Dagmar Novotné v právní věci žalobce E. V., podnikatele, proti žalovanému A. V., podnikateli, o zaplacení částky 35 500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 36 C 424/93, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. března 2004, č.j. 8 Co 130/2004-212, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě shora označeným usnesením odmítl odvolání žalovaného proti rozsudku ze dne 18. listopadu 2003, č.j. 36 C 424/93-200, jímž Okresní soud v Ostravě žalovanému uložil zaplatit žalobci částku 32 135,- Kč s příslušenstvím, zamítl žalobu co do částky 3 365,- Kč s příslušenstvím a rozhodl o nákladech řízení (výrok I.). Dále rozhodl o nepřiznání náhrady nákladů odvolacího řízení žádnému z účastníků (výrok II.).

Usnesení odvolacího soudu napadl žalovaný podáním označeným jako „odvolání v celém rozsahu“, jež se jeví podle obsahu jako dovolání. Tvrdíc, že žádný dopis od soudu k doplnění odvolání nedostal, označuje napadené rozhodnutí za protiprávní, jelikož při podání odvolání do závěrečného protokolu proti meritornímu rozsudku postupoval v souladu s poučením příslušné soudkyně, že již další písemné odvolání nemusí podávat. Dovolatel má soudní řízení za neopodstatněné, protože žalobce nepředložil žádný důkaz o tom, že mu předmětné vozidlo k prodeji předal a dovolatel tuto skutečnost popírá.

Jelikož řízení u soudu prvního stupně bylo dokončeno (a rozhodnutí soudů obou stupňů vydána) po 1. lednu 2001, uplatní se pro dovolací řízení - v souladu s body 1., 15. a 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“).

Dovolání v této věci není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon (v ustanoveních § 237 až 239 o. s. ř.) připouští.

Přípustnost dovolání proti prvnímu výroku usnesení odvolacího soudu není podle ustanovení § 237 o. s. ř. dána již proto, že usnesením odvolacího soudu nebylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým by bylo rozhodnuto ve věci samé. Dovolání není přípustné ani podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 odst. 1 a 2 o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, v uvedených ustanoveních taxativně vyjmenovaných. Přípustnost dovolání neplyne ani z ustanovení § 239 odst. 3 o. s. ř., neboť podle tohoto ustanovení lze podat dovolání jen tehdy, bylo-li potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž byla postupem podle § 43 o. s. ř. odmítnuta žaloba, popřípadě jiný návrh na zahájení, a nikoliv rozhodoval-li odvolací soud o odmítnutí odvolání, jak tomu bylo v posuzovaném případě.

Rovněž tak dovolání ve zbývajícím rozsahu, tj. směřující proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci nákladů za řízení před soudy obou stupňů, majícího povahu usnesení ve smyslu § 167 odst. 1 o. s. ř., není podle právní úpravy přípustnosti dovolání v občanském soudním řádu účinné od 1. ledna 2001 přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Tento závěr s sebou nese konečné posouzení podaného dovolání jako nepřípustného. Nejvyšší soud je proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o. s. ř.), usnesením odmítl [§ 243b odst. 5 věta první, § 218 písm. c) o. s. ř.].

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. Dovolání žalovaného bylo odmítnuto, žalobci však v souvislosti s dovolacím řízením podle obsahu spisu žádné prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2006

JUDr. Miroslav Gallus, v.r.

předseda senátu