32 Nd 80/2016Usnesení NS ze dne 26.04.2016

32 Nd 80/2016

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice - Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem v Praze 1, Staroměstské náměstí 932/6, identifikační číslo osoby 66002222, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře pod sp. zn. 4 C 121/2006, o námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka uplatněné žalobcem k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, č. j. 30 Cdo 5495/2015-649, takto:

K námitce podjatosti soudce Nejvyššího soudu JUDr. Františka Ištvánka uplatněné žalobcem k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 2. 2016, č. j. 30 Cdo 5495/2015-649, se nepřihlíží.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 30. 7. 2015, č. j. 19 Co 317/2015-598, potvrdil usnesení ze dne 26. 6. 2015, č. j. 4 C 121/2006-585, kterým Okresní soud v Kutné Hoře zamítl návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 30 Cdo 5495/2015 a rozhodnout o ní přísluší senátu č. 30 občanskoprávního a obchodního kolegia tohoto soudu určenému rozvrhem práce Nejvyššího soudu pro rok 2016, složenému z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a Mgr. Víta Bičáka. Usnesením ze dne 3. 2. 2016, č. j. 30 Cdo 5495/2015-649, Nejvyšší soud vyzval žalobce, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení.

Žalobce podáním ze dne 10. 2. 2016, doručeným dne 24. 2. 2016 Krajskému soudu v Praze, mimo jiné vznesl námitku podjatosti „soudce NS Fr. Ištvanika“, aniž by tuto námitku řádně odůvodnil, a požadoval „sdělit obsazení senátu 30 Cdo NS-ČR pro vznesení Ev. další námitka podjatosti dle § 14 osř“.

Podle ustanovení § 15a odst. 3 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) musí být v námitce podjatosti vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému soudci (přísedícímu) směřuje, v čem je spatřován důvod pochybnosti o jeho nepodjatosti, popřípadě kdy se o něm účastník podávající námitku dozvěděl, a jakými důkazy může být prokázán.

Podle ustanovení § 43 o. s. ř. předseda senátu usnesením vyzve účastníka, aby bylo opraveno nebo doplněno podání, které neobsahuje všechny stanovené náležitosti nebo které je nesrozumitelné nebo neurčité. K opravě nebo doplnění podání určí lhůtu a účastníka poučí, jak je třeba opravu nebo doplnění provést (odstavec 1). Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen (odstavec 2).

Na výzvu Nejvyššího soudu k odstranění vad podání učiněnou usnesením ze dne 5. 4. 2016, č. j. 32 Nd 80/2016-652, obsahující poučení o následcích nesplnění výzvy, která byla žalobci doručena dne 8. 4. 2016, žalobce vady podání neodstranil.

Nejvyšší soud proto rozhodl podle ustanovení § 43 odst. 2 o. s. ř., že k námitce podjatosti soudce JUDr. Františka Ištvánka se nepřihlíží.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 4. 2016

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu