32 Nd 453/2018Usnesení NS ze dne 24.01.2019

32 Nd 453/2018-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Miroslava Galluse ve věci oprávněné Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 5 – Stodůlkách, náměstí Junkových 2808/2, PSČ 155 00, identifikační číslo osoby 25788001, proti povinné T. H. N., narozené XY, t. č. neznámého pobytu, o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 1250/2018, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 52 EXE 1250/2018 podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 4.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, se sídlem v Praze 10, Na Plískavě 1525/2, PSČ 102 00, podal dne 17. 9. 2018 u Obvodního soudu pro Prahu 2 žádost o pověření a nařízení exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu, Odboru pro severočeskou oblast, ze dne 2. 3. 2015, č. j. ČTÚ-241 833/2012-635/VIP. Učinil tak na základě exekučního návrhu oprávněné, aby jej soud pověřil vedením exekuce na majetek povinné podle označeného rozhodnutí.

Obvodní soud pro Prahu 2 usnesením ze dne 2. 11. 2018, č. j. 52 EXE 1250/2018-19, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Obvodní soud dospěl k závěru, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť dle Informačního systému základních registrů je povinná státním občanem Vietnamské socialistické republiky a na území České republiky nemá hlášené místo pobytu; poslední místo pobytu měla hlášené na adrese XY. Uvedené skutečnosti byly potvrzeny sdělením Ministerstva vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky ze dne 3. 10. 2018, č. j. MV-113842-2/OAM-2018, s tím, že v současné době povinná není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášena k pobytu.

Obvodní soud pro Prahu 2 upozornil, že oprávněná v exekučním návrhu označila bydliště povinné na adrese XY, a uvedla rovněž identifikační číslo osoby 28411579. Z výpisu z živnostenského rejstříku zjistil, že ke dni 13. 1. 2016 povinná ukončila činnost v režimu živnostenského zákona a že její poslední sídlo je evidováno na adrese XY. Konstatoval, že soudní exekutor Mgr. Richard Bednář usnesením ze dne 23. 8. 2018, č. j. 003 EX 1559/18-5, oprávněnou vyzval k označení majetku povinné na území České republiky, oprávněná však žádný majetek v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2 (ani jinde na území České republiky) neoznačila. Obvodní soud dodal, že soudní exekutor v žádosti o pověření a nařízení exekuce neuvádí, proč je o vydání pověření žádán Obvodní soud pro Prahu 2, když z Informačního systému základních registrů nevyplývá, že by v obvodu tohoto soudu měla povinná v minulosti hlášeno místo trvalého pobytu či že zde má nějaký majetek.

Podle § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), se exekuční řízení zahajuje na návrh (odstavec 1). Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekuční návrh došel exekutorovi (odstavec 2). Exekutor může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného nejdříve poté, kdy soud vydal pověření podle § 43a (odstavec 3).

Podle § 45 exekučního řádu věcně příslušným exekučním soudem je okresní soud (odstavec 1). Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (odstavec 2).

Podle § 52 odst. 1 exekučního řádu nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro exekuční řízení přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Podle § 252 odst. 2, část věty před středníkem občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu povinný má majetek.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud vyložil v usnesení velkého senátu svého občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž je oprávněn zkoumat, zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Protože povinná nemá na území České republiky místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle druhu pobytu cizince, byl by místně příslušným k projednání a rozhodnutí v této věci soud, v jehož obvodu má povinná majetek. Skutečnost, zda povinná má na území České republiky majetek, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, případně vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V posuzovaném případě jsou tedy splněny předpoklady pro to, aby Nejvyšší soud vydal rozhodnutí podle § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud určil jako místně příslušný soud, v jeho obvodu se nachází poslední známé místo pobytu povinné a rovněž poslední známé sídlo jejího podnikání, tj. Obvodní soud pro Prahu 4.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. 1. 2019

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu