32 Nd 413/2007Usnesení NS ze dne 12.03.2008

32 Nd 413/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Miroslava Galluse v právní věci žalobkyně B. S. M. B., proti žalovanému K. T., o zaplacení 410,- EUR s přísl., vedené u Okresního soudu v L. pod sp. zn. 14 C 184/2007, o určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud určuje Okresní soud v S. jako soud, který projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v L. pod sp. zn. 14 C 184/2007.

Odůvodnění:

Ve věci v záhlaví označené Okresní soud v L., u něhož bylo řízení zahájeno, vydal usnesení ze dne 3. 4. 2006, č.j. 14 C 96/2006-11, v němž vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že věc bude postoupena Okresnímu soudu v S., vycházeje ze skutečnosti, že místem vykládky byla adresa v obci N. S. v obvodu uvedeného okresního soudu (v obvodu Okresního soudu v L. se nachází pouze obec shodného názvu).

Okresní soud v S. s tímto postoupením věci vyslovil nesouhlas s odkazem na nesprávnou aplikaci § 105 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) s tím, že v úvahu přichází postup podle § 11 odst. 3 o. s. ř. a předložil věc Krajskému soudu v P. jako soudu nadřízenému, který usnesením ze dne 7. 2. 2007, č.j. 46 Nc 413/2006-25, vyslovil, že nesouhlas Okresního soudu v S. s postoupením věci je důvodný. Dovodil, že článek 31 Úmluvy CMR, jenž se na tuto věc vztahuje, upravuje pouze otázku pravomoci soudu, nikoli místní příslušnosti, pro jejíž určení v tomto případě podmínky chybějí a je proto třeba použít ustanovení § 105 odst. 2 ve spojení s § 11 odst. 3 o. s. ř.

Nato Okresní soud v L. přípisem ze dne 21. 12. 2007 předložil věc Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu v této věci.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V posuzovaném případě je nepochybné, že věc, v níž je podle čl. 31 Úmluvy CMR dána pravomoc českých soudů, postrádá pouze podmínky pro místní příslušnost, přičemž místo vykládky zboží se nachází v N. S. v okrese S. Tuto skutečnost vzal Nejvyšší soud za rozhodnou pro určení místní příslušnosti.

Nejvyšší soud proto rozhodl, že místně příslušným ve smyslu § 11 odst. 3 o. s. ř. se určuje Okresní soud v S., jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně 12. března 2008

JUDr. František Faldyna, CSc.

předseda senátu