32 Nd 40/2012Usnesení NS ze dne 24.04.2012

32 Nd 40/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně AVALON CONTINENTAL S. A., se sídlem v Pasea Estate, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 1421886, zastoupené Mgr. Markem Lošanem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týn 1049/3, adresa pro doručování JUDr. Aleš Klech, Ostrava, Zámecká 20, proti žalovaným 1) D. P. a 2) V. P., o zaplacení částky 103.658,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 7/2010, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 19 C 7/2010 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Okresního soudu v České Lípě se žalobkyně domáhá, aby jí žalovaní zaplatili částku 103.658,47 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v České Lípě usnesením ze dne 30. června 2009, č. j. 22 EC 612/2008-78, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto rozhodnutí bude spis postoupen Okresnímu soudu v Ústí nad Labem. K odvolání druhé žalované Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci usnesením ze dne 30. října 2009, č. j. 73 Co 703/2009-83, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil.

Podáním ze dne 21. července 2009, doplněným podáním ze dne 31. července 2009, druhá žalovaná navrhla, aby věc byla přikázána Městskému soudu v Brně. Uvedla, že nemá možnost dostavovat se k jednáním soudu v Ústí nad Labem, jelikož žije se svým nezletilým synem a pracuje v Brně, a je bez finančních prostředků.

Žalobkyně s návrhem na delegaci věci k Městskému soud v Brně souhlasí.

První žalovaný, poučen podle ustanovení § 101 odst. 4 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), se k návrhu druhé žalované nevyjádřil.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Okresnímu soudu v Ústí nad Labem) a Městskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., když s návrhem druhé žalované žalobkyně souhlasí a první žalovaný nemá proti tomuto postupu námitky a zároveň je dána místní příslušnost obou soudů ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 o. s. ř.

Nejvyšší soud proto návrhu druhé žalované vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2012

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu