32 Nd 363/2019Usnesení NS ze dne 01.10.2019

32 Nd 363/2019-124

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody ve věci žalobkyně J. B., narozené XY, bytem XY, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 427/16, identifikační číslo osoby 00025429, o zaplacení 33 064,80 Kč, o žalobách pro zmatečnost a na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 18 C 64/2016, o žalobě pro zmatečnost podané žalobkyní proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2019, č. j. 27 Cdo 4734/2018-111, takto:

I. Řízení o žalobě pro zmatečnost se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Okresní soud v Olomouci usnesením ze dne 3. 5. 2017, č. j. 18 C 64/2016-54, odmítl žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení podané žalobkyní dne 5. 4. 2017 a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci usnesením ze dne 16. 8. 2017, č. j. 69 Co 365/2017-66, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 24. 4. 2019, č. j. 27 Cdo 4734/2018-111, odmítl dovolání žalobkyně proti usnesení odvolacího soudu ze dne 16. 8. 2017, č. j. 69 Co 365/2017-66, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Shora označené usnesení Nejvyššího soudu napadla žalobkyně žalobou pro zmatečnost (označenou též jako „stížnost“) podanou dne 30. 5. 2019, jež byla adresována Nejvyššímu soudu. Žalobkyně v ní nesouhlasí s odmítnutím dovolání z důvodu, že částka předmětu řízení nepřevyšuje 50 000 Kč. Namítá, že „rozsudkem nebylo určeno 33 064,80 Kč, tuto částku strhl exekutor (pro 6 881 Kč)“ a že „žaloby pro zmatečnost a na obnovu řízení podala oprávněně, neboť soudy rozhodují závadně a protizákonně“.

Podle § 229 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), lze žalobou pro zmatečnost jako mimořádným opravným prostředkem napadnout pouze pravomocná rozhodnutí soudu prvního stupně nebo odvolacího soudu za podmínek a z důvodů zde uvedených.

Podle § 235a o. s. ř. žalobu pro zmatečnost projedná a rozhodne o ní soud, který o věci rozhodoval v prvním stupni. Žalobu podanou z důvodů uvedených v § 229 odst. 3 a 4 o. s. ř. projedná a rozhodne o ní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno; to neplatí ve věcech, v nichž je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (§ 9 odst. 2 o. s. ř.). Pro řízení o žalobě platí přiměřeně ustanovení o řízení v prvním stupni, není-li dále stanoveno něco jiného.

Z výše uvedeného vyplývá, že k projednání žaloby pro zmatečnost proti usnesení dovolacího soudu není založena věcná příslušnost žádného soudu. Nedostatek věcné příslušnosti soudu je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, k němuž soud přihlíží kdykoli za řízení (§ 103 o. s. ř.) a pro který musí být řízení zastaveno (srov. § 104 odst. 1 větu první o. s. ř.). Učiní tak Nejvyšší soud, jestliže mu byla žaloba adresována (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2002, sp. zn. 20 Cdo 289/2002, uveřejněné pod číslem 73/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 2018, sp. zn. 27 Nd 251/2018, jež je veřejnosti dostupné na http://www.nsoud.cz).

Nejvyšší soud proto řízení o žalobě pro zmatečnost proti usnesení dovolacího soudu podle § 104 odst. 1 věty první o. s. ř. zastavil.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 146 odst. 2 věty první o. s. ř., neboť žalobkyně z procesního hlediska zavinila, že řízení bylo zastaveno, avšak žalované v tomto řízení o žalobě pro zmatečnost žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. 10. 2019

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu