32 Cdo 933/2018Usnesení NS ze dne 09.04.2018

32 Cdo 933/2018-55

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Galluse a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Generali Pojišťovna a.s., se sídlem v Praze 2, Vinohrady, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 61859869, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, proti žalovanému P. R., o zaplacení 1 532 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 14 C 202/2017, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 7. 11. 2017, č. j. 23 Co 403/2017-44, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Dovolání žalovaného proti v záhlaví označenému usnesení, jímž Krajský soud v Praze odmítl odvolání žalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Nymburce ze dne 4. 9. 2017, č. j. 14 C 202/2017-33 (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.), není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (dále jen “o. s. ř.“), neboť směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř. Poučil-li odvolací soud žalovaného v závěru napadeného rozhodnutí o nepřípustnosti dovolání, vytýkaného pochybení se nedopustil.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Žalovaný nesplnil podmínku povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.); vzhledem k § 241b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. však nebyl důvod činit opatření k odstranění tohoto nedostatku podmínky dovolacího řízení.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

O vyměření soudního poplatku za podané dovolání rozhodne soud prvního stupně, když poplatková povinnost vzniká dovolateli uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím dovolacího soudu o odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř. [srov. § 4 odst. 1 písm. i) ve spojení s § 3 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění – dále jen „cit. zákon“]. S ohledem na dovolatelem avizovanou žádost o osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení, která měla být podle jeho sdělení v dovolání k němu připojena (ale ve spisu soudu prvního stupně se nenachází), dovolací soud pro úplnost dodává, že s ohledem na odmítnutí dovolání pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř. nepřichází osvobození dovolatele od soudního poplatku za dovolání v úvahu [srov. § 11a cit. zákona].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 4. 2018

JUDr. Miroslav Gallus

předseda senátu