32 Cdo 4874/2015Usnesení NS ze dne 05.11.2015

32 Cdo 4874/2015

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Příhody a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Miroslava Galluse ve věci žalobkyně CCRB a. s., se sídlem v Praze, Olivova 948/6, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 24723576, zastoupené Mgr. Martinem Strakou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, proti žalovanému R. O., o zaplacení částky 126 350,67 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 117 C 32/2013, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. dubna 2015, č. j. 17 Co 184/2014-64, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, které posléze podáním ze dne 30. září 2015 vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2013 (dále též jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Pavel Příhoda

předseda senátu