32 Cdo 2937/2014Usnesení NS ze dne 16.09.2014

32 Cdo 2937/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobkyně CETELEM ČR, a.s., se sídlem v Praze 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 25 08 56 89, zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská 130/10, proti žalovaným 1) V. Z., a 2) E. Z., o zaplacení částky 445.035,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 7 C 179/2012, o podání prvního žalovaného ze dne 13. dubna 2014, doplněném podáním ze dne 22. června 2014, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. února 2014, č. j. 91 Co 86/2013-55, takto:

I. Podání prvního žalovaného ze dne 13. dubna 2014, doplněné podáním ze dne 22. června 2014, se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení vedeného v označeném podání před Nejvyšším soudem.

Odůvodnění:

Rozsudkem pro uznání ze dne 5. prosince 2012, č. j. 7 C 179/2012-33, Obvodní soud pro Prahu 5 uložil žalovaným společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 445.035,- Kč spolu s úrokem z prodlení (výrok I.) a náhradu nákladů řízení (výrok II.). První žalovaný podal proti rozsudku odvolání a následně na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku za odvolání požádal o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením ze dne 16. září 2013, č. j. 7 C 179/2012-46, Obvodní soud pro Prahu 5 nepřiznal prvnímu žalovanému osvobození od placení soudních poplatků. Městský soud v Praze k odvolání prvního žalovaného usnesením ze dne 11. února 2014, č. j. 91 Co 86/2013-55, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

V podání ze dne 13. dubna 2014 doručeném Obvodnímu soudu pro Prahu 5 dne 29. dubna 2014 a označeném jako „odvolání vůči j. č. 91 Co 86/2013-55“ první žalovaný konstatuje, že v uvedeném usnesení bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně. Dále uvádí, že se soud nezabýval „celkovým rozhodnutím“, ve kterém došlo k nedodržení ustanovení § 1, § 2, § 3, § 123, § 132 a § 153a odst. 2 občanského soudního řádu. Zda jde v tomto rozsahu o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, nebo zda tímto podáním první žalovaný sledoval jiný účel, z něj (posuzováno podle obsahu) není zřejmé.

Soud prvního stupně v souladu s ustanovením § 43 občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) vyzval prvního žalovaného usnesením ze dne 6. května 2014, č. j. 7 C 179/2012-61, doručeným dne 20. června 2014, postupem podle ustanovení § 49 odst. 1 o. s. ř., tj. do vlastních rukou, aby v určené patnáctidenní lhůtě ode dne doručení odstranil vady svého podání. Současně byl první žalovaný poučen o dovolacích důvodech, náležitostech dovolání, způsobu vymezení důvodu dovolání, o nemožnosti poukazovat v dovolání na jiná dřívější podání, o povinnosti právního zastoupení, o nemožnosti uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy a dále také o skutečnosti, že nebude-li výzvě vyhověno, dovolací soud jeho podání odmítne.

První žalovaný na tuto výzvu reagoval podáním ze dne 22. června 2014 nazvaným „doplnění odvolání usnesení 7 C 179/2012-61“, ve kterém uvedl, že odvolací soud postupoval nesprávně, když rozhodoval pouze o „platbě soudního poplatku“ a nezabýval se skutečností, že se žalovaní nemohli vyjádřit k předmětu řízení. Dále první žalovaný opětovně poukázal na rozpor rozsudku pro uznání s občanským soudním řádem, aniž by odstranil nedostatky podání uvedené ve výzvě soudu prvního stupně.

Jelikož absence údajů o tom, o jaký opravný prostředek jde, v jakém rozsahu a čeho se první žalovaný domáhá, brání v řízení o tomto podání pokračovat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud označené podání podle ustanovení § 243b a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech řízení vedeného o podání prvního žalovaného v popsaném rozsahu před Nejvyšším soudem je odůvodněn ve smyslu ustanovení § 146 odst. 3 o. s. ř. tím, že toto podání bylo odmítnuto, přičemž žalobkyni žádné prokazatelné náklady tohoto řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. září 2014

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu