32 Cdo 1923/2020Usnesení NS ze dne 11.08.2020

32 Cdo 1923/2020-243

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Gajdziokové a soudců Mgr. Jiřího Němce a JUDr. Pavla Příhody v právní věci žalobce: P. G., narozený XY, bytem XY, zastoupený Mgr. Janem Balciarem, advokátem se sídlem v Praze 7, U studánky 250/3, proti žalovaným: 1) T. M., narozený XY, bytem XY, a 2) P. M., narozený XY, bytem tamtéž, oběma zastoupeným Mgr. Matejem Dvořákem, advokátem se sídlem v Praze 1, Školská 695/38, o zaplacení částky 600 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mělníku pod sp. zn. 16 C 247/2018, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, č. j. 26 Co 232/2019-200, takto:

Vykonatelnost rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2020, č. j. 26 Co 232/2019-200, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

Odůvodnění:

Okresní soud v Mělníku rozsudkem ze dne 9. 4. 2019, č. j. 16 C 247/2018-129, uložil žalovaným zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 600 000 Kč s tam uvedeným úrokem z úvěru a se zákonným úrokem z prodlení (výrok I.), zamítl žalobu o zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % denně z částky 600 000 Kč od 5. 9. 2012 do 12. 7. 2013 (výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok III.).

Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem k odvolání žalovaných potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v napadených výrocích I. a III. (první výrok) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (druhý výrok).

Proti rozsudku odvolacího soudu podali oba žalovaní dovolání, přičemž současně navrhli, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, neboť jim neprodleným výkonem napadeného rozsudku hrozí závažná újma.

Se zřetelem k době vydání napadeného rozhodnutí odvolacího soudu se uplatní pro dovolací řízení - v souladu s bodem 1 článku II, části první, přechodných ustanovení zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - občanský soudní řád ve znění účinném od 30. 9. 2017 (dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 243 písm. a) o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že v posuzovaném případě neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí nebo exekucí by mohla být dovolatelům způsobena závažná újma na jejich právech, a to vzhledem k výši plnění, k němuž byli zavázáni. Předpoklady pro odklad výkonu rozhodnutí jsou tedy v projednávané věci splněny. Nejvyšší soud proto vykonatelnost napadeného rozhodnutí odvolacího soudu podle shora citovaného ustanovení odložil do právní moci rozhodnutí, jímž bude dovolací řízení skončeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 8. 2020

JUDr. Hana Gajdzioková

předsedkyně senátu