30 Nd 417/2019Usnesení NS ze dne 25.02.2020

30 Nd 417/2019-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Víta Bičáka a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Davida Vláčila v exekuční věci oprávněné T-Mobile Czech Republic a. s., identifikační číslo osoby 649 49 681, se sídlem v Praze 11, Tomíčkova 2144/1, zastoupené Mgr. Lenkou Heřmánkovou, advokátkou, se sídlem v Praze 7, Jankovcova 1518/2, proti povinné K. H., narozené XY, naposledy bytem XY, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 28 EXE 1499/2019 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

Odůvodnění:

V projednávané věci podal soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., u Okresního soudu v Rakovníku žádost o pověření a nařízení exekuce ve věci shora uvedených účastníků, kdy exekučním titulem je rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 27. 2. 2019, č. j. 7 C 132/2018-39.

Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 2. 9. 2019, č. j. 28 EXE 1499/2019-16, vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (výrok II). Podle odůvodnění povinná neprochází Centrální evidencí obyvatel, nenachází se ve výkonu vazby, trestu ani zabezpečovací detence a nebyla dosud vězněna. Ze zprávy Ministerstva vnitra ze dne 27. 8. 2019 bylo zjištěno, že povinná je státní příslušnicí Slovenské republiky, byla registrována jako občanka Evropské unie na území České republiky od 31. 1. 2018 do 31. 1. 2019 na adrese XY. V současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášena k pobytu. Exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťoval existenci majetku povinné.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Je-li Nejvyššímu soudu věc předložena k postupu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. procesním soudem, který vyslovil svou místní nepříslušnost, pak Nejvyšší soud otázku, zda věc patří do pravomoci soudů České republiky, nezkoumá (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Z obsahu spisu vyplývá, že povinná nemá na území České republiky místo trvalého pobytu. Skutečnost, zda má povinná na území České republiky exekučně postižitelný majetek, vyjde najevo až při činnosti soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a obdobně i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 30 Nd 186/2016, ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 30 Nd 27/2017, a ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 30 Nd 361/2017).

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť není možné dovodit podmínky místní příslušnosti. Nejvyšší soud s ohledem na zásadu rychlosti a hospodárnosti řízení rozhodl tak, že jako soud příslušný k projednání a rozhodnutí předmětné věci určil Okresní soud v Rakovníku, u něhož již byl podán návrh na pověření a nařízení exekuce a zahájeno exekuční řízení, přičemž není v souladu se zásadou hospodárnosti a rychlosti řízení vhodné určit jako místně příslušný jiný soud, než ten, u něhož bylo řízení zahájeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2020

Mgr. Vít Bičák

předseda senátu