30 Nd 31/2020Usnesení NS ze dne 27.05.2020

30 Nd 31/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Davida Vláčila v právní věci žalobce R. B., nar. XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Tomášem Sejkorou, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Jiráskovo náměstí 1981/6 , proti žalované Post 207 Beteiligungs GmbH, IČO 27765857, se sídlem ve Vídni, Haidingergasse 1, Rakousko, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu pro žalobu o zaplacení částky 50 000 EUR s příslušenstvím, takto:

Žalobu Roberta Bočka o zaplacení částky 50 000 EUR s příslušenstvím projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8.

Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu bylo dne 29. 1. 2020 doručeno podání žalobce označené jako žaloba o zaplacení částky 50 000 EUR s příslušenstvím a současně žádost žalobce o určení místně příslušného soudu pro rozhodnutí ve věci samé podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“).

Z předložených listin vyplývá, že žalobce je převodcem podílu ve společnosti RMSM Logistika, s. r. o. (v době převodu jako IN TIME SPEDICE spol. s. r. o.), IČO 25722174, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 18/16, ve výši 31,5 % (dále jen jako „podíl“) žalované, a to na základě smlouvy o prodeji podílu ze dne 18. 8. 2017 (dále jen jako „Smlouva“). Žalobci náležela dle Smlouvy kupní cena ve výši 350 000 EUR a dále vypořádání za kalendářní roky 2018 a 2019 podle mechanismu dle bodu 5.6.1 označeného Smlouvou jako tzv. earn-out, kde si strany ujednaly smluvní pokutu ve výši 50 000 EUR s příslušenstvím. Žalobce tvrdí, že žalovaná porušila své povinnosti zejména tím, že nezajistila žalobci přístup k veškerým účetním knihám, záznamům, dokumentům a informacím týkajících se společnosti RMSM Logistika, s. r. o., a neposkytla kopie těchto materiálů v rozsahu, který byl přiměřený k ověření, zda žalovaná dodržuje své povinnosti podle bodů 5.3 a 5.5 Smlouvy. Z tohoto důvodu požaduje zaplacení částky 50 000 EUR s příslušenstvím jakožto smluvní pokutu podle bodu 5.6.1 Smlouvy. Příslušenství tvoří smluvní úrok, který žalobce vypočítal podle ustanovení bodu 5.8.4.1 Smlouvy pomocí ReFi sazby vyhlášené Evropskou centrální bankou zvýšenou o 300 základních bodů ročně. Tato sazba činí ode dne 3. 10. 2016 až do současnosti 0,000 %, proto smluvní úrok podle ustanovení bodu 5.8.4.1 je podle žalobce 300 % ročně z dlužné částky ode dne 14. 12. 2019 do zaplacení.

Žádost o určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. žalobce zdůvodnil tím, že pravomoc soudů České republiky je založena bodem 22.9 Smlouvy, kde si strany sjednaly, že veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy či ve spojitosti s ní budou s konečnou platností řešeny u běžných soudů v České republice. Místní příslušnost konkrétního soudu podle ustanovení Smlouvy však podle žalobce dovodit nelze, neboť žalovaná má sídlo v zahraničí. Žalobce navrhl, aby Nejvyšší soud určil, který soud věc projedná a rozhodne, respektive navrhl, aby věc projednal a rozhodl Obvodní soud pro Prahu 7, jelikož se zde nachází sídlo společnosti, jejíž podíl je předmětem Smlouvy (poznámka Nejvyššího soudu: sídlo této společnosti se nachází v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8), a dále protože zde má sídlo advokát zastupující žalovanou.

Podle čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. 12. 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen jako „nařízení Brusel I bis“) bez ohledu na bydliště stran, dohodnou-li se tyto strany, že v již vzniklém nebo budoucím sporu z určitého právního vztahu má příslušnost soud nebo soudy některého členského státu, je příslušný soud nebo soudy tohoto státu, pokud tato dohoda není z hlediska své věcné platnosti podle práva tohoto členského státu neplatná. Pokud se strany nedohodnou jinak, je tato příslušnost výlučná.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.

Podle ustanovení § 84 o. s. ř. je k řízení příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak.

Podle ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. je obecným soudem právnické osoby okresní soud, v jehož obvodu má sídlo.

Podle ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř. proti tomu, kdo nemá jiný příslušný soud v České republice, je možno uplatnit majetková práva u soudu, v jehož obvodu má majetek.

Podle ustanovení § 87 písm. c) o. s. ř. je vedle obecného soudu žalovaného, popřípadě vedle soudu uvedeného v § 85a, k řízení příslušný také soud, v jehož obvodu je umístěna organizační složka závodu fyzické nebo právnické osoby, která je žalovanou, týká-li se spor této složky.

Strany si v bodě 22.9 Smlouvy sjednaly, že veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy či ve spojitosti s ní budou s konečnou platností řešeny u běžných soudů v České republice. Žalovaná je právnickou osobou se sídlem v Rakousku, která nemá v České republice organizační složku. Na projednávaný případ se nevztahuje ani ustanovení § 86 odst. 2 o. s. ř., ačkoliv předmětem Smlouvy je převod podílu společnosti RMSM Logistika, s. r. o. (v době převodu jako IN TIME SPEDICE spol. s. r. o.), IČO 25722174, jejíž sídlo se nachází v Praze 8, Pobřežní 18/16, neboť již před okamžikem zahájení řízení dne 29. 1. 2020 žalovaná tento podíl převedla na třetí osobu. Ze Smlouvy ani z tvrzení žalobce tak nevyplývá, že by žalovaná měla v České republice nějaký majetek.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že jsou naplněny zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., neboť věc patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti nelze zjistit. Nejvyšší soud proto určil, že žalobu projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 8, neboť v jeho obvodu měla sídlo společnost, podíl v níž byl žalobcem převeden.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 5. 2020

JUDr. Pavel Simon

předseda senátu