30 Nd 242/2002Usnesení NS ze dne 26.11.2002

30 Nd 242/2002-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobkyně M. S., zastoupené advokátkou, proti žalované společnosti K. n., a. s. se sídlem v K., zastoupené advokátkou, o 27.196,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 296/2001, o přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 296/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Žalobkyně se svým návrhem na zahájení řízení, podaným u Krajského soudu v Brně, domáhala po žalované společnosti náhrady škody ve výši 27.196,- Kč s příslušenstvím.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. října 2001, č. j. 20 Cm 145/2001, rozhodl, že k projednání a rozhodnutí této věci v prvním stupni je věcně příslušný okresní soud a věc postoupil Okresnímu soudu v Kroměříži.

Žalovaná poté podáním ze dne 25. března 2002 navrhla, aby věc byla z důvodu hospodárnosti a vhodnosti přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 6, vzhledem k tomu, že je v současné době po operaci, je na mateřské dovolené, pečuje o nezletilého syna a další tři svoje děti a nemá dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na cestovné, resp. k platbě nákladů právního zastoupení. Dále uvedla, že ke skutečnosti, která zakládá právo na náhradu škody, došlo v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6 a vznesla požadavek, aby soud provedl šetření přímo na místě.

Žalovaná společnost s návrhem na delegaci věci nesouhlasila a navrhla, aby věc projednával v souladu s usnesením Vrchního soudu v Olomouci nadále Okresní soud v Kroměříži.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.) může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožňují hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Zpravidla se delegací vhodnou předchází nutnosti dožádání.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalobkyně se domáhá náhrady škody proti žalované společnosti, přičemž obchodní místo žalované společnosti, jehož zástupkyně uzavírala jménem žalované smlouvu o dílo, je stále v obvodu Prahy 6. Ve stejném obvodu pak došlo ke skutečnosti zakládající právo na náhradu škody. Při rozhodování o přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř vzal Nejvyšší soud tyto skutečnosti v úvahu. Nepominul ani to, že bude-li věc projednávána u Obvodního soudu pro Prahu 6, předejde se nutnosti dožádání v případě, nařídí-li soud za podmínek upravených v ustanovení § 131 o. s. ř. důkaz výslechem žalobkyně. V neposlední řadě přihlédl rovněž k namítaným nepříznivým zdravotním a finančním poměrům žalobkyně.

Po zohlednění všech zmíněných okolností vyhověl Nejvyšší soud České republiky i přes nesouhlasné stanovisko žalované návrhu žalobkyně a věc přikázal podle ustanovení § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2002

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu