30 Nd 18/2020Usnesení NS ze dne 19.02.2020

30 Nd 18/2020-229

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců Mgr. Michaela Nipperta a Mgr. Víta Bičáka v právní věci žalobce J. H., narozeného dne XY, bytem XY, proti žalované AgroVation Kněžmost k.s., identifikační číslo osoby 243 13 246, se sídlem v Kněžmostu, Nádražní 114, o neplatnost usnesení valné hromady ze dne 15. 2. 2013, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 147/2013, o návrhu na delegaci nutnou, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 72 Cm 147/2013, v jejímž rámci o odvolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 12. 2017, č. j. 72 Cm 147/2013-150, rozhodoval Vrchní soud v Praze, se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí jiným soudům.

Odůvodnění:

Žalobce v rámci dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 3. 2018, č. j. 14 Cmo 72/2018-167, vznesl námitku podjatosti rozhodujícího senátu. Podáním ze dne 11. 2. 2019 opětovně namítl podjatost předsedkyně rozhodujícího senátu a dále namítl podjatost „všech soudců Městského soudu v Praze a Vrchního soudu v Praze“ a podal návrh na delegaci nutnou. Námitku podjatosti dále zopakoval podáním ze dne 17. 6. 2019. Usnesením ze dne 4. 10. 2019, č. j. 72 Cm 147/2013-223, Městský soud v Praze žalobce vyzval ve lhůtě 15 dnů k odstranění vad vznesených námitek podjatosti, přičemž žalobce poučil o tom, že nebudou-li vady odstraněny, soud k vzneseným námitkám podjatosti nebude přihlížet. Podáním ze dne 5. 11. 2019 žalobce požádal o prodloužení lhůty stanovené k odstranění vad námitek podjatosti. Městský soud v Praze prodloužil stanovenou lhůtu do 31. 12. 2019 s poučením, že po této lhůtě nebude k případným podáním přihlíženo. Žalobce ani v této lhůtě námitky podjatosti nedoplnil.

Dle § 43 odst. 2 o. s. ř.: „Není-li přes výzvu předsedy senátu podání řádně opraveno nebo doplněno a v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, soud usnesením podání, kterým se zahajuje řízení, odmítne. K ostatním podáním soud nepřihlíží, dokud nebudou řádně opravena nebo doplněna. O těchto následcích musí být účastník poučen.“

Dle § 12 odst. 1 o. s. ř.: „Nemůže-li příslušný soud o věci jednat, protože jeho soudci jsou vyloučeni (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a), musí být věc přikázána jinému soudu téhož stupně.“

Rozhodnutí o delegaci nutné musí předcházet řízení o vyloučení soudce či soudců (§ 14, § 15 odst. 2 a § 16a o. s. ř.). K podáním, jimiž dovolatel namítl podjatost soudců, však nelze přihlížet. V posuzovaném případě nejsou splněny podmínky pro delegaci nutnou ve smyslu § 12 odst. 1 o. s. ř. Nejvyšší soud z toho důvodu návrhu na přikázání věci jiným soudům nevyhověl a věc jiným soudům nepřikázal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 2. 2020

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu