30 Cdo 723/2009Usnesení NS ze dne 08.04.2009

30 Cdo 723/2009

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci zbavené způsobilosti k právním úkonům L. E., za účasti rodičů V., a R., E., a D. ú. s. p. Č., o ustanovení opatrovníka, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. P 2/2007, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích-pobočka v Táboře ze dne 18. září 2008, č. j. 15 Co 524/2008-157, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Dovolání otce V. E. proti výroku usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích v žalobě označenému, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pelhřimově ze dne 15. května 2008, č. j. P 2/2007-135, kterým byl ustanoven opatrovník zbavené způsobilosti k právním úkonům L. E. a vymezena jeho práva a povinnosti, není přípustné podle § 238, 238a ani 239 o. s. ř., neboť nejde o žádný z případů v nich uvedených, ani podle § 237 odst. 2, 3 o. s. ř., neboť nejde o rozhodnutí ve věci samé.

Nejvyšší soud České republiky je proto podle ustanovení § 243b odst. 5 věta první a § 218 písm. c) o. s. ř. – aniž by se mohl věcí dále zabývat – odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., neboť dovolatel s ohledem na výsledek dovolacího řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a ostatním účastníkům v něm žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. dubna 2009

JUDr. Karel Podolka,v. r.

předseda senátu