30 Cdo 709/2001Usnesení NS ze dne 26.04.2001

30 Cdo 709/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl ve věci péče o nezletilého R. A., narozeného 9.5.1988, zastoupeného Městskou částí P., jako opatrovníkem, syna matky JUDr. M. A. a otce V. A., o zvýšení výživného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 20 P 74/99, o dovolání otce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.srpna 2000, č.j. 25 Co 457/5000-128, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2000, č.j. 25 Co 457/5000-128, bylo odmítnuto odvolání otce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10, č.j. 20P 74/99-119 podle ustanovení § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. jako opožděné. Toto usnesení bylo doručeno oběma rodičům nezletilého dne 20. října 2000, opatrovník nezletilého jej převzal dne 26. října, takže nabylo právní moci dne 26. října 2000.

Označené usnesení odvolacího soudu napadl otec dovoláním, ve kterém navrhl zrušení napadeného usnesení a vrácení věci odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Při posuzování tohoto dovolání vycházel dovolací soudu z ustanovení části 12, hlavy prvé, bodu 17 zák. č. 30/2000 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.), podle kterého dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu, vydaným před účinností tohoto zákona nebo po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodne se o nich podle dosavadních právních předpisů, t.j. podle občanského soudního řádu ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb.

Podle § 240 odst. 1 o.s.ř. může účastník podat dovolání do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle odstavce druhého je lhůta zachována i v případě, je-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo u dovolacího soudu.

Jak bylo už výše poukázáno, napadené usnesení odvolacího soudu nabylo právní moci dne 26. října 2000, dovolání bylo podáno dne 18.prosince 2000, tedy po uplynutí jednoměsíční lhůty stanovené v § 240 odst. 1 o.s.ř. Nezbylo tedy dovolacímu soudu než dovolání odmítnout jako opožděné podle § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. a/ o.s.ř., aniž se mohl zabývat jeho přípustností či důvodností.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. dubna 2001

JUDr. František Duchoň, v.r.

předseda senátu