30 Cdo 561/2011Usnesení NS ze dne 13.10.2011

30 Cdo 561/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci podání žalobce J. P., proti žalovaným 1) JUDr. Z., advokátovi, 2) J. P. a 3) Ing. S., na zrušení rozsudku č.j. 7 C 165/2005-38 ze dne 3. 11. 2008, usnesení ze dne 2. 8. 2006 a úhradu odškodnění v celkové výši 3.000.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp. zn. 7 Nc 1264/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. září 2010, č.j. 13 Co 223/2010-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění

(§ 243c odst.2 o.s.ř.) :

Okresní soud Plzeň-jih usnesením ze dne 8. dubna 2010, č.j. 7 Nc 1264/2009-26, odmítl podle § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) podání žalobce ze dne 22. 10. 2009, doplněné podáními ze dne 2. 11. 2009, ze dne 10.11.2009 a ze dne 15.2.2010; současně rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 27. září 2010, č.j. 13 Co 223/2010-46, rozhodnutí soudu prvního stupně podle § 219 o.s.ř. potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Toto usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dne 18. listopadu 2010 podáním, které soud posoudil podle jeho obsahu jako dovolání (§ 41 odst. 2 o.s.ř.).

Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) konstatuje, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o.s.ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

Dovolatel není v tomto řízení zastoupen a dovolání nebylo sepsáno advokátem, jak požaduje § 241 odst.1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16. prosince 2010, č.j. 7 Nc 1264/2009-57, které bylo doručeno dne 21. prosince 2010, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Současně mu bylo dáno poučení, že nebude-li do 15ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhověl a nedostatek podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení advokátem neodstranil. Z uvedeného důvodu dovolací soud dovolací řízení zastavil podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 o.s.ř věta první o.s.ř., když dovolatel nemá na náhradu těchto nákladů nárok, přičemž žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. října 2011

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu