30 Cdo 5247/2014Usnesení NS ze dne 27.05.2015

30 Cdo 5247/2014

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem v právní věci žalobce B. V., proti žalované České republice – Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o 300.000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 331/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2013, č. j. 55 Co 124/2013-78, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému rozsudku dovolání, v němž požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro podání dovolání. Soud prvního stupně usnesením ze dne 3. 3. 2014, č. j. 14 C 331/2009-88, návrh žalobce na ustanovení zástupce zamítl, přičemž toto rozhodnutí potvrdil odvolací soud usnesením ze dne 6. 6. 2014, č. j. 55 Co 257/2014-92. Usnesením ze dne 15. 10. 2014, č. j. 14 C 331/2009-93, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 20 dnů. Dovolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 16. 11. 2014, v němž opětovně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. O opětovném návrhu na ustanovení zástupce již soud prvního stupně nerozhodoval.

Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2015

JUDr. František Ištvánek

předseda senátu